Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Welke nationale regelingen zijn er op dit moment om bedrijven te ondersteunen?

Het kabinet heeft een pakket aan economische maatregelen aangekondigd om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten. De maatregelen zijn aan de ene kant bedoeld als steunmaatregel, bijvoorbeeld door de loonkosten te verlagen. Aan de andere kant zijn er maatregelen die de liquiditeit van bedrijven verbeteren.

 

Zodra informatie over de regelingen bekend wordt gemaakt, wordt deze pagina geactualiseerd.

 

Laatste update: 01-07-2020.

Het kabinet heeft een pakket aan economische maatregelen aangekondigd om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten. De maatregelen zijn aan de ene kant bedoeld als steunmaatregel, bijvoorbeeld door de loonkosten te verlagen. Aan de andere kant zijn er maatregelen die de liquiditeit van bedrijven verbeteren.

 

Zodra informatie over de regelingen bekend wordt gemaakt, wordt deze pagina geactualiseerd.

 

Laatste update: 01-07-2020.

Het gaat om de volgende maatregelen: 

 1. De werktijdverkorting wordt vervangen door een nieuwe regeling, om de aanvragen sneller af te kunnen handelen. Deze nieuwe regeling heet Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en houdt in dat bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom kunnen krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Belangrijk om te weten voor startups: Ontvang je andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals  subsidies? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet. Lees het nieuwsbericht van RvO voor meer informatie over de regeling of kijk op de pagina met veelgestelde vragen. Deze noodmaatregel zal uitgevoerd worden door het UWV. Het UWV heeft op maandag 6 april de loketten geopend. Bekijk hier de factsheet van het UWV met belangrijke informatie over het aanvragen van de NOW-regeling. Op 20 mei heeft het kabinet wijzigingen in de huidige NOW-regeling aangekondigd. Hierdoor komen seizoensbedrijven en bedrijven die in januari een loonsom van 0 euro hadden ook in aanmerking voor de regeling. Ook voor bedrijven die recent zijn overgenomen zijn de regels aangepast. Daarnaast is noodpakket 2 van de NOW-regeling aangekondigd. Meer informatie over deze wijzigingen en verlenging is hier te lezen. 
 2. ZZP'ers kunnen voor een periode van drie maanden via een versnelde en versoepelde procedure (in 4 weken i.p.v. 13 weken), aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Kom je hiervoor in aanmerking, dan kan je in de gemeente waar je woont een aanvraag indienen. Op 20 mei werd bekend gemaakt dat de TOZO regeling wordt verlengd tot 31 augustus (TOZO 2). Het verschil tussen 'Tozo 1' en 'Tozo 2' is dat voor 'Tozo 2' een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. Op de site van de Rijksoverheid staat meer informatie over de verlenging.
 3. Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om uitstel van betaling. Deze uitstelaanvraag wordt nu verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Er kon al uitstel worden aangevraagd voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw. Daar komt nu bij: kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen Deze regeling wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020.   
 4. Bepaalde ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Deze regeling wordt uitgevoerd door RvO. Kijk voor de voorwaarden van deze regeling op de site van RvO. Op 7 april maakte het kabinet bekend dat het garantieplafond nu verhoogd van 1,5 miljard naar 10 miljard (bij het grootbedrijf ligt het garantieplafond bij 80% en bij het MKB 90%).
 5. Microkredietenverstrekker Qredits biedt op bestaande leningen uitstel van aflossing aan voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%.
 6. De coronacrisis heeft ook een grote negatieve impact op het startup-ecosysteem. Om het huidige en toekomstige verdienvermogen en innovatiekracht van ons land overeind te willen houden, zijn ook aanvullende maatregelen voor startups en scale-ups nodig. De TOZO-regeling is geschikt voor directeur-grootaandeelhouders (DGA) van een B.V. Daarnaast wordt subsidie gezien als een vorm van omzet, waardoor startups gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. Als je gebruikt maakt van Vroegefasefinanciering of Innovatiekrediet van de overheid, kunt je voor 6 maanden uitstel aanvragen van aflossing van je lening en opschorting van aanhangende rente. Maar meer is nodig. Daarom verstrekken Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) vanaf 29 april, op verzoek van het kabinet overbruggingsleningen aan startups. Het kabinet stelt hiervoor als eerste tranche €100 miljoen ter beschikking. In de Corona-Overbruggingsregeling (COL) variëren de bedragen tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Meer informatie over de criteria en aanvraagprocedure is te vinden op de website van ROM. Ter aanvulling op deze regeling verdubbelt Invest-NL het bedrag met €100 miljoen voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma Innovatieve start- en scale-ups (TOPSS). TOPSS biedt financiering vanaf €2 miljoen met betrokkenheid van professionele investeerders. Meer informatie hierover vind je op de website van Invest-NL. Daarnaast is er in de Brainport regio een regionaal noodfonds opgezet voor innovatieve startups voor bedragen van €15.000 en €30.000. Kijk in het nieuwsbericht voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure. 
 7. De Klein Krediet Corona regeling is een aanvullende maatregel om de vele kleine ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat hier om een overbruggingskrediet voor kleine ondernemingen, die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren, die zijn ingeschreven bij de KvK voor 1 januari 2019, met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000). Meer informatie over de KKC-regeling is te vinden op de site van de Rijksoverheid
 8. Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Hiervoor neem je contact op met je bank. 
 9. Het kabinet heeft in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) besproken om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Deze regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Klik hier voor meer informatie over het uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen.
 10. Getroffen sectoren, zoals de horeca en reisbranche, kunnen via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De zogenaamde TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) staat open voor een specifieke groep ondernemers in één van de vastgestelde SBI-codes. Op 7 april is aangekondigd dat meer bedrijven deze eenmalige gift kunnen ontvangen, zoals taxi's, tandartsen, fysiotherapeuten, food, en toeleveranciers horeca (gestreefd wordt om deze specifieke uitbreiding per 15 april open te stellen). Op 28 april is aangekondigd dat ondernemers ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak kunnen maken op de regeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door de RvO. Kijk op deze site voor meer informatie en het aanvraagproces. Er komen signalen bij RvO binnen dat er SBI-codes ontbreken in de vastgestelde lijst. Via deze site kunnen ondernemers ontbrekende SBI-codes aangeven.
  Per 30 juni kunnen deze getroffen ondernemers ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van €50.000. Bedrijven moeten van juni t/m september 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten van de omzet is minimaal 4.000 euro. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De tegemoetkoming is minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro. De regeling is eenmalig aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.
 11. In de gemeenten van Noord-Brabant is besloten om de invordering van de voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 en de definitieve aanslag toeristenbelasting 2019 uit te stellen naar later in dit jaar. 
 12. Het kabinet zal een regeling voorbereiden om een hogere WW-premie bij veel overwerk te compenseren. Houd deze site in de gaten voor meer informatie. 
 13. Werkgevers hebben normaal gesproken nog tot 1 april 2020 de tijd om voor werknemers een vaste arbeidsovereenkomst (of addendum) op te stellen, voor de lage WW-premie. Deze termijn wordt verlengd tot 1 juli 2020. Het coulanceregime voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, geldt daarmee tot en met 30 juni 2020. Voor meer informatie over deze uitstel klik je hier
 14. Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt. Door de coronacrisis ontstaan hier problemen. Om dat te voorkomen, grijpt de overheid in en gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. De maatregel moet nog in detail worden uitgewerkt, en bijvoorbeeld de Europese Commissie moet nog om toestemming worden gevraagd. Kijk hier voor meer informatie. 
 15. Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. Kijk hier voor meer informatie.
 16. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet voor geleden schade vanwege acute vraaguitval. Voor de sierteelt en specifieke onderdelen voedingstuinbouw komt er een omzetschaderegeling ter hoogte van 600 miljoen euro. Fritesaardappeltelers krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben. In totaal is hier 50 miljoen euro voor beschikbaar. Er volgt op de korte termijn informatie over de nadere uitwerking en de precieze wijze waarop bedrijven zich kunnen aanmelden. Kijk op de site van RVO voor meer informatie.
 17. Loket voor grensondernemers geopend voor aanvragen lening bedrijfskapitaal. Ondernemers die over de grens wonen (in de EU, EER of Zwitserland), in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Per 18 mei is deze financiële ondersteuning aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit. Alle informatie en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van gemeente Maastricht.

In totaal zal een bedrag van tientallen miljarden euro ter beschikking gesteld worden aan ondernemers. Kijk voor een uitgebreide uitleg over deze maatregelen op de website van de Rijksoverheid

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld. Hierover volgt nader bericht vanuit het ministerie. ZZP'ers kunnen voor aanvullende inkomensondersteuning binnenkort terecht bij hun gemeente. Ook hierover volgt nader bericht vanuit het ministerie. 

Er wordt met man en macht gewerkt aan de uitvoering van deze regelingen. Provincie, gemeenten en de arbeidsmarkteregio’s zullen hiervoor loketten in de lucht brengen. Op het moment dat deze operationeel zijn, worden via deze site doorverwijzingen geplaatst.

Aanbod van banken

Gelijktijdig heeft De Nederlandsche Bank de buffereis voor banken verlaagd. Hierdoor krijgen banken meer ruimte om krediet te verlenen. Samen met de garantiefaciliteiten moet dit tot een positieve impuls kunnen leiden. De Nederlandse banken, ANB AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben vervolgens samen besloten dat kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, een half jaar uitstel kunnen krijgen van de aflossing van hun leningen.   

Deze maatregelen komen boven op de bestaande maatregelen die al van kracht zijn: 

Bijstandverlening ZZP’ers

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz kunnen hier starten: ondernemersplein.kvk.nl

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven - en met name het mkb - kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Met de Borgstelling MKB-kredieten kan de overheid voor een deel borg staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Deze borgstelling wordt in verband met het Corona-virus verruimd. Per 16 maart kan deze verruimde borgstelling worden aangevraagd. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Op 7 april is aangekondigd dat de premie voor het krediet verlaagd is van 3,9% naar 2%. Banken worden opgeroepen hun eigen kosten laag te houden. Op 28 april is aangekondigd dat de looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. Ook wordt er niet meer alleen gekeken naar een uitgebreide liquiditeitsprognose, maar kan er ook worden gekeken via een omzettoets. Informatie over de Borgstelling MKB-kredieten is hier te vinden. 

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) 

De GO-regeling is voor (middel)grote ondernemingen. U moet substantiële activiteiten in Nederland hebben en bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven. Op 28 april is aangekondigd dat het maximale bedrag dat een onderneming met de GO-regeling kan lenen wordt verruimd tot €150 miljoen. Het minimale bedrag blijft hetzelfde, namelijk €1,5 miljoen. Dit kan met een lening en/of een bankgarantiefaciliteit. Ook het garantiepercentage is vanaf 29 april verruimd van 50% tot 80% voor grootbedrijven en 90% voor mkb. Het garantiebedrag is maximaal €25 miljoen. Ook de bouwrealisatie in de projectontwikkeling valt onder de GO-regeling. Dit kan alleen via gespecialiseerde banken met zeer ruime ervaring in financiering op het gebied van projectontwikkeling. 

Bijzonder uitstel van betaling belastingen 

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen. 

Komen er nog meer maatregelen aan om bedrijven te helpen?

Het kabinet heeft bekend gemaakt voortdurend te kijken of nieuwe maatregelen nodig zijn. Op verzoek van de Veiligheidsregio’s wordt in Noord-Brabant geïnventariseerd of aanvullende regelingen voor bedrijven nodig zijn. Ondernemers in onze regio die daar vragen over hebben of suggesties willen doen, kunnen deze bespreken en doorgeven aan onze (regionale) organisaties. De telefoonnummers van deze mensen staan onderaan dit bericht. Zij zullen zorgen dat de meldingen terecht komen bij de betrokken wethouders en gedeputeerden en de voorzitters van de Veiligheidsregio.