Ontdek Brainport Eindhoven

In technologieregio Brainport Eindhoven werken we als denkers en als doeners slim samen. De mogelijkheden zijn eindeloos binnen Brainport. Ontdek, leer en groei.

Wat is Brainport Eindhoven?

Brainport nu en in de toekomst

Brainport Development

PSV & Brainport Eindhoven

Sluiten Close

Brainport Eindhoven voor jou

Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Ondernemen

Werken

Leren

Sluiten Close
Sluiten Close

Er ligt veel druk op ons onderwijs en onze arbeidsmarkt. Door steeds snellere veranderingen in technologie en in de wereld om ons heen is continue inhoudelijke vernieuwing van ons onderwijs essentieel om kinderen het beste onderwijs voor de toekomst te geven. Het thema internationalisering wordt hierbij steeds belangrijker. En dan gaat het niet alleen om het leren van vreemde talen – te starten met Engels. Het gaat ook over wereldburgerschap; ‘hoe kunnen we de wereld en elkaar beter begrijpen’. Deze (21e eeuwse) vaardigheden zijn nodig in alle banen; nu en in de toekomst. Van de bakker in Best tot en met de ingenieur bij Philips. We zien dat het hbo en wo hier al volop mee bezig zijn. Maar we zien ook dat er nog extra aandacht voor nodig is vanaf de kinderopvang, in het primaire onderwijs, voortgezet onderwijs en in het mbo.

Internationalisering in Brainport Eindhoven 

In Brainport Eindhoven is er een enorm toenemende groei in het aantal internationale kenniswerkers. Deze groei komt vooral doordat er stijgende tekorten zijn aan een steeds groter wordend aantal profielen op onze eigen arbeidsmarkt, met tech en IT als belangrijkste voorbeelden. Om snel openstaande vacatures in te kunnen vullen, werven we steeds meer internationals. Dat gebeurt niet meer alleen door de grote bedrijven, maar ook steeds meer door mkb-bedrijven. We zien dat die groep internationals de afgelopen jaren is veranderd. Waar men vroeger tot zo’n drie à vier jaar bleef en dan weer vertrok, blijft men nu langer. Waar men voorheen veelal alleen of met een partner kwam, komen er nu steeds meer gezinnen. Die hebben deels andere verwachtingen qua voorzieningen. 

Er zijn twee conclusies die de kern vormen van de eind 2016 geschreven visie ‘We are the Future’:  

 • Continue vernieuwing in ons onderwijs is nodig, ook aangaande het thema internationalisering; 

 • Het aanbod aan internationaal lokaal onderwijs (naast de International School Eindhoven) voor de sterk groeiende groep internationale kenniswerkers moet beter. 

We are the Future   

De visie We are the Future is als volgt geformuleerd: “Binnen 5 jaar hebben alle scholen in de Brainport regio internationalisering ingebed in hun beleid als onderdeel van een bredere Brainport onderwijsvisie en is dit vertaald naar activiteiten in samenwerking met multi-helix partners.” De focus ligt hierbij op kinderopvang (kdv), primair onderwijs (po), middelbaar onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Onder internationalisering verstaan we: 

Taalvaardigheid 

Taalvaardigheid in één of meerdere vreemde talen is een basisvoorwaarde om te kunnen functioneren in internationale contexten. Engels is een wereldtaal en als gevolg daarvan de belangrijkste taal in de wetenschap, handel en het bedrijfsleven. Naast Engels zijn ook andere vreemde talen van belang zoals het Frans, Duits, Spaans, Arabisch en Chinees. Voor kinderen van internationale ouders geldt dat zij naast Engels ook behoefte hebben aan moedertaalonderwijs en Nederlands (NT2). 

Wereldburgerschap 

Cultureel bewustzijn gaat om kennis van andere landen en culturen. De bereidheid om je in de mensen uit deze landen en culturen te verdiepen en betekenis toe te kennen aan culturele praktijken. Dit versterkt het vermogen tot internationale reflectie. De mogelijke impact van gebeurtenissen elders, kunnen de leerlingen én leraren vertalen naar de eigen omgeving en omgekeerd. Hierdoor begrijpen ze de verschillende culturele perspectieven.   

Interculturele communicatie- en samenwerkingsvaardigheden 

Internationale samenwerking gaat verder dan begrijpen van de culturele diversiteit. Het gaat ook over het rekening houden met deze diversiteit en het bouwen van vertrouwensrelaties in diverse samenwerkingen. Het omvat het vermogen om op communicatiestijlen te reflecteren en de eigen stijl aan te passen aan de omgeving en achtergrond van de samenwerkingspartners. 

Hoe werken we hier vanuit Brainport Development aan? 

Om internationalisering in de regio te ondersteunen zetten we in op de volgende onderdelen:  

 

Voorzien in specifieke behoeften van internationals 

Expats, internationale kenniswerkers, arbeidsmigranten en statushouders hebben specifieke behoeften ten aanzien van het onderwijs. De onderwijsbehoeften voor kinderen uit deze doelgroep zijn ook gemotiveerd door de wens om te kunnen integreren in de lokale samenleving. We zien dat deze doelgroepen steeds vaker kiezen voor het reguliere Nederlandse onderwijs, maar dat zij wel aanvullende wensen hebben ten aanzien van taalvaardigheid (Engels, NT2) en interculturele communicatie. Hier willen we de regio in gaan ondersteunen. 

 

Aanpak po & vo 

Om het onderwijs in de regio (verder) te internationaliseren, is er een aantal activiteiten nodig voor het primair- en voortgezet onderwijs. Die activiteiten zijn onder te verdelen in: 

1. Specifieke activiteiten: 

 • Regionale coördinatoren geven advies aan individuele scholen hoe zaken concreet op te pakken en te organiseren 

 • Professionalisering en scholing op basis van specifieke context en behoeften van onderwijsinstellingen 

2. Generieke activiteiten: 

 • Internationale samenwerking: vijf vo- en drie mbo-scholen starten met een samenwerkingspilot met Spaans Baskenland met als doel structurele wederzijdse bevordering van wereldburgerschap 

 • Events en workshops die thema’s behandelen waarmee alle onderwijsinstellingen concreet aan de slag kunnen 

 • Professionalisering en scholing op generieke thema’s zoals taalvaardigheid, wereldburgerschap en interculturele communicatie en samenwerking 

Aanpak kinderopvang 

Ook in de kinderopvang merken medewerkers dat er steeds meer kinderen van internationals tot hun afnemers behoren. Om ook in de behoefte van deze groep te voorzien, investeren we in het verder internationaliseren van de opleiding tot pedagogisch medewerker/onderwijsassistent. Daarnaast gaan we ook investeren in het niveau van Engels en de ‘cultural awareness’ van de pedagogisch medewerkers. 

Aanpak mbo 

Voor alle toekomstige medewerkers is het van belang dat zij ‘internationaal competent’ zijn. Dit vraagt van het mbo dat hier ook wordt geïnvesteerd in de internationalisering van hun opleidingen, bijvoorbeeld door het aanbieden van Engelstalige of tweetalige opleidingen maar ook door de interculturele samenwerkingsvaardigheden van de studenten te verbeteren.  

Bij wie kun je terecht? 

Binnen Brainport Development werken er diverse mensen aan internationalisering van het onderwijs. Het team bestaat uit:  

 • Sr. Projectleider: Edith van Nispen, e-mail.
 • Projectleider: Mieke Zijlstra, e-mail
 • Project assistent: Marjolein Marneffe , e-mail
 • Regiocoördinator: Hans Vasse, e-mail.
 • Regiocoördinator: Dennis Witsiers, e-mail.

Regiocoördinatoren 

De regiocoördinatoren ondersteunen scholen bij de internationalisering van het onderwijs. Zij kijken vooral samen met de school hoe internationalisering nu onderdeel is van hun beleid en uitvoering, en hoe dit kan worden verbeterd met de visie van de school en duurzaamheid als uitgangspunt. Ook koppelen zij scholen aan elkaar die van elkaar kunnen leren. Zo kunnen zaken die op de ene school al goed lopen, naar een andere school worden gekopieerd.  

Op de hoogte blijven van Internationalisering Onderwijs, meld je aan voor de nieuwsbrief