Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

CrossCare 2.0 - 6 eerste innovatietrajecten van WAVE I goedgekeurd


We zijn verheugd om aan te kondigen dat 6 KMO's en MKB's officieel deel uitmaken van ons CrossCare 2.0-project: Ambee, Co-medic, HvNL, Moonbird, My Add On en SAY IT!

Samen gaan we de komende 15 maanden grensverleggende innovaties testen in zorgorganisaties, gericht op het verbeteren van de zorgervaring voor iedereen. Hieronder kun je meer informatie vinden over de deelnemende bedrijven.
 

Ambee (NL)

De maatschappij worstelt met een ernstig en groeiend tekort aan zorgmedewerkers. Daarnaast hebben we te maken met een hoge mentale en fysieke werklast en een hoge uitstroom en dalende instroom onder zorgmedewerkers. De dubbele vergrijzing (van zowel personeel als patiënten) versterkt dit probleem. Een gedeelte hiervan is op te lossen door meer mensen te werven en te behouden, ze meer autonomie te bieden in hun rol en door processen in het ziekenhuis beter in te richten. Deze aanpak is echter niet voldoende om de problematiek structureel op te lossen.

In een recent verschenen onderzoeksrapport van Gupta wordt gesteld dat het gebruik van slimme technologie in de zorg noodzakelijk is om een voldoende hoge kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren. Technologie welke verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers ondersteunen in hun werk. Echter is de directe patiëntenzorg, zorg aan het bed van de patiënt, mensenwerk. Iets wat men niet moet willen vervangen door technologie. Ambee richt zich dan ook specifiek op het elimineren van de niet-patiëntgebonden taken van de verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. Dit zijn met name de, vaak ongeplande, logistieke handelingen. Deze taken dragen niet bij aan de directe patiëntenzorg en het patiënten welzijn en, geven tevens weinig voldoening om te verrichten. Door juist deze taken uit handen te nemen door de inzet van een nieuwe generatie slimme en mobiele logistieke robots, komt tijd en capaciteit beschikbaar voor betere zorg van de patiënt. De focus ligt hierbij op de inzet van deze robots voor het verrichten van logistieke taken tussen de (verpleeg)afdelingen en het lab en de apotheek. Dit leidt niet alleen tot een gereduceerd tekort aan (verpleegkundige) zorgcapaciteit, maar ook tot een betere kwaliteit van zorg.

De doelen van dit CrossCare project zijn het verrichten van een verdiepend marktonderzoek in de Vlaamse markt, het door ontwikkelen van de Ambee technologie en robots op basis van deze nieuwe inzichten, en het valideren van de robot functionaliteit en gedrag in een tweetal live tests. Hiermee wordt het mogelijk robots succesvol in de zeer complexe en dynamische omgevingen in een verscheidenheid van ziekenhuizen te integreren en zodoende de problematiek op te lossen.

Oproep:

 • we zijn op zoek naar een ziekenhuis in de regio voor de uitvoer van een live test met ±10 gebruikers

Co-Medic (VL)

Co-Medic biedt een innovatieve oplossing voor uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Dit project richt zich op het verbeteren van de efficiëntie van huisartsenpraktijken door waardevolle medische gegevens toegankelijk en bruikbaar te maken via het opstellen van datarapporten over patiëntenpopulaties. Met een focus op het vereenvoudigen van het identificeren van risicopatiënten en het ondersteunen van preventieve zorgacties, streeft Co-Medic ernaar om de eerstelijnszorg te transformeren. Het project mikt op huisartsenpraktijken die in groepsverband werken in Vlaanderen en Nederland, die steeds meer onder druk staan door demografische veranderingen en de toename van chronische aandoeningen. Daarnaast focust het project zich op het bevorderen van de samenwerking met de verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (ViHP), een beroep dat steeds meer een belangrijke rol kent. Een efficiënte toegang tot gestructureerde data helpt de ViHP om effectieve zorg te organiseren.

Gedurende dit project zal Co-Medic in Vlaanderen nauw samenwerken met een Vlaamse proeftuin, waar het naar een real-life test van het product toewerkt. In Nederland zal het bedrijf samenwerken met een proeftuin rond marktverkenning en de eerste introductie van het product aan Nederlandse huisartsen.

Co-Medic heeft het potentieel om een significante impact te maken op de gezondheidszorg in de grensregio. Door de gezondheidsdata van zorgverleners te structureren en hen in staat te stellen om eenvoudig een overzicht te krijgen, krijgen ze beter inzicht in hun patiëntenpopulatie en eventuele zorgtekorten. Dit stelt huisartsen en ViHPs in staat om efficiënter samen te werken, wat resulteert in betere en meer efficiënte zorg en de mogelijkheid van kostenbesparingen. De doorontwikkeling dankzij het pilootproject zal leiden tot een performant SaaS-platform, welke waardevol zal zijn voor waardegedreven zorg binnen de eerstelijnspraktijken.

HvNL (NL)

Huisartsen van Nederland (HvNL) implementeert een hybride patiëntenstroom managementsysteem als deeloplossing voor het personeelstekort in de huisartsenzorg. Deze oplossing is onderscheiden met de Nationale Zorginnovatieprijs 2023. Het systeem analyseert zorgvragen van patiënten en voorziet deze van urgentie en mogelijke diagnosen en verstrekt deze informatie gestructureerd aan een praktijkmedewerker. Dit levert aantoonbare tijd- en kostenbesparing op en faciliteert taakherschikking, wat leidt tot praktijkgroei en meer tijd voor de patiënt.

Uit onze data blijkt dat een significant aantal zorgvragen als niet-urgent wordt gekwalificeerd. Deze kunnen theoretisch worden afgehandeld door zelfzorgadviezen, zonder tussenkomst van een praktijkmedewerker. HvNL wil haar huidige systeem nog efficiënter maken door toevoeging van een automatische zelfzorgmodule. Deze module moet de daarvoor geschikte zorgvragen voorzien van een zelfzorgadvies, met de mogelijkheid om de zorgvraag alsnog door te sturen aan de praktijkmedewerker. Voor patiënten betekent dit direct antwoord op hun zorgvraag. Voor assistentes en huisartsen betekent dit een verwachte reductie van zorgvragen van 10-15%, waardoor er een capaciteitsreductie wordt gefaciliteerd en de praktijk kan groeien. Voor zorgverzekeraars betekent dit een kostenreductie en ondersteuning bij het voldoen aan hun zorgplicht.

Vlaamse en Nederlandse Proeftuinen zullen HvNL ondersteunen. Twee zorggroepen in West-Brabant die reeds gebruikmaken van onze bestaande oplossing, zullen samen met proeftuinen uit Zuidoost Brabant en Vlaanderen deelnemen aan het ontwikkelen, testen en implementeren van de zelfzorgmodule. Voor de inhoud van de zelfzorgadviezen werken wij samen met Thuisarts.nl. In de Belgische grensregio zal bovendien met de Vlaamse proeftuinen een marktverkenning worden gedaan, met als doel de implementatie van het patiëntenstroom managementsysteem in een Vlaamse huisartsenpraktijk die als voorbeeld en katalysator kan dienen voor de Belgische markt.

Oproep: we zijn op zoek naar

 • 4-6 huisartsen/zorggroepmanagers die willen deelnemen aan een co-creatiesessie
 • 4-6 patiënten die willen deelnemen aan een co-creatiesessie
 • 4-8 zorgprofessionals die willen deelnemen aan een demosessie

Moonbird (VL)

Het DOBBY (Development Of a Breathing Buddy for Youngsters) project, beheerd door moonbird, richt zich op de ontwikkeling van een innovatieve adembegeleider speciaal ontworpen voor kinderen van 6-12 jaar. Dit toestel heeft als doel stress, angst en overprikkeling bij kinderen te verlichten en hun slaap te bevorderen. Door een kindvriendelijke benadering, streeft DOBBY ernaar de geestelijke gezondheid van kinderen te ondersteunen, aangepast aan hun individuele behoeften en op een veilige en aantrekkelijke manier.

Het unieke aan het DOBBY-project is de tactiele stimulatie die het toestel biedt, waardoor kinderen makkelijk en spelenderwijs leren hun ademhaling bewust te ervaren en te reguleren. In tegenstelling tot de bestaande moonbird voor volwassenen, waarbij de focus ligt op intrinsieke motivatie, zal het nieuwe toestel een interface gebruiken die extrinsieke motivatie bij kinderen opwekt.

Deze benadering is essentieel om kinderen op een leuke en interactieve manier te betrekken bij hun eigen welzijn. Een cruciaal onderdeel van het DOBBY-project is de nauwe samenwerking met verschillende stakeholders, waaronder zorgprofessionals, onderwijsinstellingen, ouders en hun kinderen, om te zorgen voor een product dat nauw aansluit bij de behoeften en voorkeuren van de doelgroep. Deze collaboratieve aanpak verzekert een brede acceptatie en effectiviteit van het toestel in verschillende omgevingen.

Het project beoogt een significante impact te hebben op de geestelijke gezondheid van kinderen binnen de Grensregio Vlaanderen - Nederland, en bij uitbreiding wereldwijd. Het zal niet alleen bijdragen aan de verbetering van het welzijn van kinderen en jongeren, maar ook economische kansen bieden door het versterken van de positie van moonbird als een vooruitstrevende onderneming in de gezondheidstechnologie. De betrokkenheid van CrossCare proeftuinen in het project zal helpen bij het testen, verfijnen en valideren van het product, waardoor de weg wordt geëffend voor een succesvolle marktintroductie en brede maatschappelijke acceptatie.

Oproep: we zijn op zoek naar

 • 6-8 kinderen tussen de 6-12 jaar oud die willen deelnemen aan een co-creatiesessie
 • 10 kinderen die willen deelnemen aan een live test

My Add On (VL)

MyRamp, een project geleid door My Add On, ontwikkelt de meest compacte en lichte mobiele oprijplaat voor manuele rolstoelgebruikers. De doelgroep omvat actieve manuele rolstoelgebruikers die voldoende kracht hebben om de manuele rolstoel zelf te bedienen. Het zijn ook mensen die graag zelfstandig op stap gaan/ buiten komen en die dus ook ontoegankelijke drempels willen overbruggen. Dat kunnen ze nu niet aangezien de huidige oplossingen volgens eigen zeggen veel te zwaar, te lomp en te groot zijn om alleen te kunnen meenemen. De MyRamp beoogt de autonomie te vergroten, vallen te voorkomen en bij te dragen aan inclusie door o.a. de toegankelijkheid van gebouwen te verbeteren.

De kern van innovatie zit in luisteren naar de gebruikers. Dat is dus een cruciaal onderdeel van het R&D proces. Om zeker te zijn dat myRamp is afgesteld op zowel de meest gebruikte rolstoelen in België als in Nederland, is het belangrijk dit ook echt ter plaatse te gaan testen, en daarvoor zijn de zorgproeftuinen de perfecte partner.

In ons streven naar de marktintroductie van myRamp is de samenwerking met Nederlandse zorgorganisaties van groot belang. Naast het feit dat Nederland ons buurland is en we ons richten op groei in dit gebied, beogen we ook een strategisch partnerschap met een Nederlandse distributeur. Het is dus belangrijk om onze aanwezigheid in Nederland te vergroten, alsook er voor te zorgen dat onze toekomstige producten, waaronder myRamp, perfect aansluiten op de behoeften van de Nederlandse markt.

De verkrijging van terugbetaling van instanties zoals het RIZIV/VAPH in België of vergelijkbare Nederlandse organisaties voor myRamp is belangrijk voor onze eindgebruikers. Ook daarom is deze grensoverschrijdende samenwerking met de Zorgproeftuinen cruciaal om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. De Nederlandse zorgorganisaties bieden ons de waardevolle expertise en ondersteuning die essentieel zijn om dit unieke product succesvol op de markt te brengen. De synergie tussen onze innovatie en de expertise van onze Nederlandse partners zal ongetwijfeld bijdragen aan het succes van myRamp, en we kijken ernaar uit om deze waardevolle samenwerking verder te ontwikkelen.

Oproep: we zijn op zoek naar

 • 6-8 vitale rolstoelgebruikers voor een co-creatiesessie
 • 5 vitale rolstoelgebruikers voor deelname aan een live test

SAY IT (VL)

Meer dan 90% van de 10 miljoen Parkinsonpatiënten wereldwijd heeft problemen met hun spraak. Ze zijn vaak niet goed verstaanbaar omdat ze te stil praten, niet goed kunnen articuleren of te snel of te traag praten. Dit heeft een zeer grote impact op hun leven en dat van iedereen in hun omgeving. Er bestaat helaas geen permanente oplossing voor deze problemen. Er is een zeer grote behoefte aan oplossingen die sociale contacten en participatie in de maatschappij kunnen verbeteren.

SAY IT Labs, een Leuvense spin-off van imec en de Vrije Universiteit Brussel, heeft een geheel nieuwe manier ontwikkeld om Parkinsonpatiënten met innovatieve technologie te ondersteunen: onze oplossing is een slimme bril die de nodige ondersteuning biedt om de dagdagelijkse communicatie verbeteren. Deze bril geeft real-time en discrete feedback tijdens het spreken door middel van augmented reality en spraaktechnologie waardoor Parkinsonpatiënten zien hoe ze hun spraak moeten aanpassen om verstaanbaarder te zijn.

Deze slimme bril is een van de producten die SAY IT Labs ontwikkeld om mensen met spraakproblemen te ondersteunen. Recent hebben we ons eerste product, Stutter Stars, uitgebracht. Dit is een videospel voor kinderen die stotteren. Het spel is beschikbaar in het Engels en kan gedownload worden in de App Store en de Play Store. Het wordt momenteel vertaald naar het Nederlands.

De slimme bril bevindt zich momenteel nog in de ontwikkelingsfase. Met behulp van het CrossCare 2.0 steun wordt het mogelijk om een prototype van de slimme bril te demonstreren en testen in zowel Vlaanderen als Nederland. Hierdoor kunnen we de bril verder aanpassen aan de noden van de Parkinsonpatiënten en het verdere traject tot commercialisatie van deze bril voorbereiden.

We zullen deze bril eerst uitbrengen in Vlaanderen en Nederland, om zo de meer dan 80000 Parkinsonpatiënten in deze regio’s bij te staan. De slimme bril werkt zonder aanpassing in alle talen en zal daarna wereldwijd beschikbaar zijn.

Oproep: we zijn op zoek naar

 • 4-8 mensen met Parkinson voor een demosessie
 • 3-5 paramedici voor interviews
 • 3-5 mensen met Parkinson voor een live test

Wij zoeken jou!

Ben jij of ken jij (iemand bij) een zorgorganisatie waar deze innovatie kan worden getest? 
We kijken ernaar uit om deze innovatieve oplossingen te zien bijdragen aan de verbetering van de zorgsector. Samen bouwen we aan een gezondere toekomst!

Neem contact op! Arrow icon