Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Positieve dynamiek tweede jaar uitvoering Brainport Nationale Actieagenda

De vandaag gepubliceerde voortgangsrapportage van de Brainport Nationale Actieagenda laat een positieve dynamiek zien in de samenwerking en uitvoering van het tweede jaar van de Brainport Nationale Actieagenda. De rapportage geeft inzicht in de vele stappen die zijn gezet voor de uitwerking van de Mainportstatus Brainport Eindhoven. Kenmerkend in de afgelopen periode was de gezamenlijke inzet tussen de triple helix partners op Artificiële Intelligentie binnen de NL AI Coalitie, de ontwikkeling van Brainport Smart District, de uitwerking van de eerste projecten binnen de Eindhoven Engine en de oprichting van de 5G Hub op de High Tech Campus.

 

Geschreven door Brainport Eindhoven

01 juli 2020

De vandaag gepubliceerde voortgangsrapportage van de Brainport Nationale Actieagenda laat een positieve dynamiek zien in de samenwerking en uitvoering van het tweede jaar van de Brainport Nationale Actieagenda. De rapportage geeft inzicht in de vele stappen die zijn gezet voor de uitwerking van de Mainportstatus Brainport Eindhoven. Kenmerkend in de afgelopen periode was de gezamenlijke inzet tussen de triple helix partners op Artificiële Intelligentie binnen de NL AI Coalitie, de ontwikkeling van Brainport Smart District, de uitwerking van de eerste projecten binnen de Eindhoven Engine en de oprichting van de 5G Hub op de High Tech Campus.

 

Geschreven door Brainport Eindhoven

01 juli 2020


“De coronacrisis heeft deze samenwerking alleen nog maar relevanter gemaakt. Brainport Eindhoven is een belangrijke motor in het herstel van de Nederlandse economie. Samen willen we de kracht van Brainport Eindhoven bewaken en zo werken aan de banen en economische groei van de toekomst.” 

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Voortvarende uitvoering

Deze tweede voortgangsrapportage laat goed de ontwikkelingen op de uitvoering van Brainport Nationale Actieagenda zien, maar er blijft nog veel werk te verzetten. Sleuteltechnologieën als fotonica en Artificiële Intelligentie (AI), waarin met andere partijen in Nederland wordt samengewerkt, spelen hierbij een belangrijke rol. Het Brainport ecosysteem is volop in beweging en groeit. Daarom wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van de verstedelijkings- en bereikbaarheidsopgaven in de Brainportregio voor de periode 2030-2040. Binnen het onderzoek wordt het bedrijfsleven actief betrokken en zal er nadrukkelijk gekeken worden naar slimme en innovatieve oplossingen. 

De financiële impuls van de Regio Deal Brainport Eindhoven blijkt als een belangrijke versneller voor de uitvoering van de Actieagenda te werken. Denk bij de projecten bijvoorbeeld aan Eindhoven Engine, Internationalisering onderwijs po/vo/mbo en PhotonDelta.

“Hoe goed we ook op weg zijn, er is ook nog veel werk te verzetten. De langjarige samenwerking tussen Rijk en regio vraagt in de komende periode om meer aandacht voor digitalisering en ook het werken aan het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid.”

John Jorritsma, voorzitter Stichting Brainport

Impact van corona

De coronacrisis geeft onzekerheden én nieuwe kansen. Zeker is dat de wereld er in 2021 anders uitziet dan in 2019, en dat het kanteljaar 2020 invloed heeft op de maatschappelijke ontwikkelingen in de agenda. Op lange termijn verandert onze koers niet, maar op korte termijn vraagt het op sommige vlakken om een aangepaste inzet. Specifieke aandachtspunten coronacrisis zijn digitalisering (infrastructuur en cybercrime), talent (kennisbehoud voor bedrijven), innovatie (R&D-investeringen), internationale waardeketen (afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen en halffabricaten) en ketensamenwerking.

De sterke positie van Brainport Eindhoven, het technologisch leiderschap rond sleuteltechnologieën en de expertise om kennis, industrie en markt te koppelen, geven vertrouwen in herstel en groeiperspectief voor Nederland.

“Door de coronacrisis was het nog niet eerder zo belangrijk om flexibel te zijn, en te kunnen bij- of omscholen naar vaardigheden die passen bij een veranderde wereld en arbeidsmarkt. Met de Brainport Nationale Actieagenda stimuleren we dit en zijn we een belangrijke motor in het herstel en de weerbaarheid van de Nederlandse economie.”

Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant

Doorontwikkeling samenwerking

Voor de komende periode blijft de bestaande structuur van de actieagenda staan. De prioritaire acties zijn wel aangepast aan de fase van uitvoering of actuele ontwikkelingen. Zo zorgt de crisis voor een nieuwe dynamiek in de prioriteitsstelling.

Klik hier om de gehele voortgangsrapportage te bekijken.