Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Zestiende editie Brainport Monitor live

Geschreven door Brainport Eindhoven

27 maart 2024

Geschreven door Brainport Eindhoven

27 maart 2024


Ontwikkelingen Brainport Eindhoven in feiten en cijfers

De zestiende editie van de Brainport Monitor is vandaag verschenen. Naast het online dashboard met indicatoren op het vlak van innovatie, technologie en ondernemen, onderwijs en arbeidsmarkt en woon- en leefklimaat, zijn in deze editie zes thema’s nader uitgelicht. Het vestigingsklimaat staat onder druk en maatschappelijke opgaven vereisen steeds meer aandacht. Het is van groot belang om in hoog tempo te verduurzamen, de arbeidsproductiviteit op peil te houden en de problemen rond netcongestie -waardoor organisaties niet kunnen vestigen of uitbreiden- op te lossen.  
 
Om de regionale ontwikkelingen te monitoren is een online dashboard beschikbaar met daarin de meest recente cijfers en ruim 50 statistieken op het vlak van Innovatie, technologie & ondernemen, Talent en Leef- en vestigingsklimaat. Nieuw dit jaar is de toevoeging van een overzicht per gemeente waarin economische thema’s worden weergegeven.  


Economische groei van 6,1%

Ondanks de uitdagingen waar de regio voor staat op het vlak van bereikbaarheid, woningbouw en krapte op de arbeidsmarkt is de economie in 2022 met 6,1% gegroeid in Brainport Eindhoven. Landelijk groeide de economie ook. Met 4,5% was die lager dan de economische groei in de Brainport regio.  
 

Export vanuit regio blijft groeien 

Export van goederen en diensten is voor de economie in Brainport van groot belang. In 2021 is er vanuit de Nederlandse topsectoren voor €304 mld. geëxporteerd naar het buitenland waarvan 12% vanuit Zuidoost-Noord-Brabant (€36 mld.) Na de regio Rotterdam (16%) is de Brainport regio de grootste exporteur van goederen. Van de topsectoren in Brainport exporteert de Hightech Systemen en Materialen (HTSM) sector het meest met €28 mld (82%). In 2021 is de export in goederen in deze sector gegroeid met 24%. 


Arbeidsproductiviteit voor industrie groeit gestaagd 

De arbeidsproductiviteit, de gemiddelde productie per werknemer, is van directe invloed op de efficiëntie binnen een economie. Een efficiëntere en effectievere manier van produceren leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit. Sinds de jaren zeventig van afgelopen eeuw laat de arbeidsproductiviteit een afzwakkende groei zien. De Brainport regio kenmerkt zich door oververtegenwoordiging van de sector industrie. Deze sector laat ook de sterkste groei zien in arbeidsmarkt van 130% in 2021 ten opzichte van 2015. . De industrieën  in de Brainport regio zullen op lange termijn een positieve invloed hebben op de groei van de economie.  


Bedrijven blijven investeren in R&D 

De flexibiliteit van de regio blijkt uit de aanhoudende innovatiekracht van bedrijfsleven en kennisinstellingen in Brainport Eindhoven. De meest recente cijfers uit 2020 laten zien dat het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven goed is voor  €3 mld. aan investeringen in R&D. Dit is ruim een kwart van de totale R&D uitgaven van het bedrijfsleven in Nederland. Als percentage van het BBP bedragen de private R&D-uitgaven in Brainport Eindhoven 7,2%. Dit is ruim boven de nationale (2,5% van het BBP) en Europese (3,0% van het BBP) R&D-doelstellingen.  


Veel deeptech startups in Brainport regio 

De Brainport regio kent veel deep tech startups. In 2022 gaat 80% van de investeringen in startups in Brainport naar de deep tech startups. Landelijk gezien is dat 20%. Hoewel zowel deep tech als regular tech startups zich  focussen op het oplossen problemen en creëren van waarde vertrekken deep tech startups vanuit wetenschappelijke ontdekkingen en technische innovaties die bewezen transformerend zijn. Op deze manier geeft de regio transities vorm.     


Duurzaamheid verdiend nog steeds aandacht 

Om de klimaatdoelen te behalen is het van belang om een zo sterk mogelijke ontkoppeling tussen CO2-emissies en de economische groei te bewerkstelligen. Idealiter gaat de reductie van CO2-uitstoot hand in hand met behoud van economische groei. Als regio hebben we een sterkere ontkoppeling  tussen de CO2-uitstoot en economische groei dan landelijk gezien. Om deze trend in verduurzaming voort te zetten is een verdere reductie van directe en indirecte broeikasgassen nodig. Een aandachtspunt hierbij is dat we bijvoorbeeld  nog geen dalende trend voor de sector industrie bij de CO2-uitstoot als gevolg van aardgas. Wel zien we een toename van hernieuwbare energie in periode 2017-2021 met 236%. Landelijk is dit 170%.  

De elektrificatie van processen om te verduurzamen zorgt onder andere voor een druk op het elektriciteitsnet. In de regio kampen we met wachtlijsten om bedrijven (of gewenste uitbreidingen) aan te sluiten op het net, waarbij 587 bedrijven op de lijst staan voor elektriciteitsafname en 776 bedrijven voor terug levering van elektriciteit. Enexis en TenneT zijn hard aan het werk voor een oplossing, maar bedrijven kunnen zelf ook aan de slag. Denk aan energiebesparingen, het opwekken en opslaan van energie en het benutten van energie op andere momenten zodat de piekbelasting wordt teruggedrongen.  
 

Brainport Natura2000 gebieden komen niet in de buurt van stikstofdoelstellingen 

De maatregelen voor de stikstofproblematiek zijn ook voelbaar in de Brainport regio. Om de groei te kunnen accommoderen zijn bijvoorbeeld extra woningen, wegen en andere voorzieningen nodig. De Nederlandse doelstelling is om de stikstofdepositie op 74% van het stikstofgevoelige natuurareaal in 2035 onder de kritische stikstofdepositie te krijgen, waarbij in 2030 het doel 50% is. De maatregelen dragen bij aan het behalen van deze doelen. Wanneer de stikstofdepositie niet onder de kritische waarde valt, dan betekent dit blijvende schade aan natuurgebieden. De prognose voor de vijf Natura-2000 gebieden in de Brainport regio is dat alle gebieden dit percentage niet gaan halen. In 2021 komt de stikstofdepositie niet onder de kritische waarde voor het gehele gebied van de Deurnsche Peel & Mariapeel en Groote Peel.