Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Meet the coordinator: Ingrid van Eijndhoven

Naam: Ingrid van Eijndhoven

School: Parmant Scholen

Functie: Directeur onderwijs

Werkzaam sinds: 1 augustus 2021


Welke definitie van internationalisering hanteren jullie binnen Parmant?

We hanteren geen specifieke definitie. Parmant bestaat uit  6 scholen voor voortgezet onderwijs en biedt onderwijs aan een breed scala van scholen: praktijkonderwijs, vmbo basis, kader, Mavo, Havo en VWO. Binnen de scholen is de diversiteit tussen leerlingen onderling, maar ook bij medewerkers op vele terreinen enorm. Denk aan etniciteit, cultuur, intelligentie, religie en economische status. De scholen worden bezocht door leerlingen van vele internationale achtergronden, soms zijn dit er meer dan 40! Elke school heeft zijn eigen onderwijs en identiteit. In het overkoepelende schoolplan is beschreven dat Parmant een inclusieve scholengroep wil zijn, die past in een samenleving waarin ieder individu gelijke kansen heeft om actief mee te doen. Ons onderwijs is gebaseerd op de kernwaarden kansrijk, bijdragend en diversiteit en inclusie.

Hoe is internationalisering georganiseerd  bij Parmant?

Internationalisering raakt etniciteit, culturele diversiteit, religieuze diversiteit en burgerschap. We willen dat leerlingen zichzelf goed leren kennen, zodat ze weten wat hun talenten, drijfveren en ontwikkelpunten zijn. We streven ernaar dat leerlingen bewust keuzes maken door naar de wereld om hen heen te kijken, te beoordelen wat zij waarnemen om vervolgens hun gedrag en handelen te bepalen. Daardoor kunnen zij voor zichzelf en anderen kansen creëren, aanvaarden en waarderen zij verschillen tussen mensen en dragen zij bij aan het geluk van henzelf en anderen.

Hoe creëer je draagvlak voor internationalisering op Parmant?

Bovenschools is er binnen Parmant een projectgroep diversiteit & inclusie (d&i) waarin de zes scholen en staf vertegenwoordigd zijn. De deelnemers van deze groep worden ondersteund bij het beeldend maken van eigen opvattingen en beredeneringen met betrekking tot d&i. Dit doen we door het inzetten van de training Photovoice (i.s.m. Fontys lectoraat waarderen van diversiteit). Een groep medewerkers van Parmant volgt de training. Collega’s worden over de aanpak geïnformeerd. Binnen de scholen trainen de leraren collega’s volgens het train-de-trainer principe. Doordat medewerkers zich bewust zijn van hun eigen overtuigingen en aannames zullen zij hun handelen aanpassen en anderen daarop aanspreken. We richten ons dan ook op een olievlekwerking. Daarnaast wordt de photovoice methodiek in het onderwijsaanbod geïntegreerd, zodat ook leerlingen ermee aan de slag gaan.

Draagt internationalisering bij aan het profiel van de school?

Internationalisering draagt er aan bij dat leerlingen over grenzen heen kijken (letterlijk en figuurlijk) en we werken  aan burgerschap. De steeds internationaler wordende samenleving, zeker in de regio Eindhoven vraagt er om hier aandacht aan te geven. De actualiteit, maatschappelijke vraagstukken spelen door op school, in het onderwijs. Ze vragen om oplossingen, gesprek en we leren leerlingen hoe ze hiermee om kunnen gaan, we maken leerlingen bewust van het feit dat onderwijs niet los staat van de rest van de wereld. Dat iedere individu een keuze kan maken, een rol kan nemen. Internationalisering is verweven in burgerschap en burgerschap is verweven in het curriculum.

We willen er aan bijdragen dat Parmant scholen een leer- en leefgemeenschap zijn met een herkenbare, eigen cultuur, waarin leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien. Daardoor is de school meer dan een instituut waar leerlingen kennis verwerven om een diploma of certificaat te behalen. Door te werken aan internationalisering (burgerschap) geven we leerlingen kennis, houding en vaardigheden mee waarmee ze (internationaal) competent worden. Hiermee kunnen ze leven, leren en werken in een diverse samenleving. Bovendien draagt het positief inzetten van diversiteiten in de klas bij aan het vergroten van kansengelijkheid.

Neem contact op met Ingrid Arrow icon