Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Meer ruimte voor creatieve pioniers in Brainport Eindhoven

Geschreven door Brainport Eindhoven

17 december 2019

Geschreven door Brainport Eindhoven

17 december 2019


Financiering Regio Deal Brainport Eindhoven toegekend aan Temporary Art Center. In een nieuwe ronde van de Regio Deal Brainport Eindhoven is 1.500.000 euro toegekend voor het deelproject ‘TAC: Temporary Art Center’ als onderdeel van ‘Ateliers en Markerspaces’. Deze impuls uit de Regio Deal draagt bij aan het voortbestaan en de herontwikkeling van het TAC naar TAC 2.0. Met deze investering kan het totaalconcept TAC met circa 4.800m2 ateliers, makerspaces, exporuimte en horeca op deze plek in de stad behouden blijven en duurzaam geëxploiteerd worden. Een prettige leefomgeving voor de inwoners en een goed economisch vestigingsklimaat is van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. Het TAC: Temporary Art Center, die nu een financiële bijdrage heeft ontvangen vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven, moet hieraan bijdragen.

Rob Veldhuijsen, TAC

“De in Brainport Eindhoven aanwezige, voor Nederland unieke, combinatie van technologie en design faciliteren we onder meer met goede, betaalbare werkplekken in Eindhoven voor startende professionele kunstenaars. Dat kunnen individuele ateliers zijn waar makers zelfstandig of gezamenlijk hun beroepspraktijk starten, of ruimtes voor activiteiten, presentaties en ontmoetingen. Met de bijdrage uit de Regio Deal kan TAC onafhankelijk, duurzaam en zelfstandig voortbestaan; precies waar deze tijd om vraagt!”

Klik hier voor een overzicht en omschrijving van alle toegekende projecten 

Regio Deal Brainport Eindhoven

Regio Deals zijn er om de regionale opgave – het bevorderen van de brede welvaart; leefbaarheid, vestigingsklimaat en economische kracht – aan te pakken. Bij de Regio Deal Brainport Eindhoven wordt ingezet op drie pijlers: onderscheidend voorzieningenaanbod, aantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact. In totaal wordt de komende vier jaar via de Regio Deal 130 miljoen euro door het kabinet en 240 miljoen euro door de regio zelf geïnvesteerd. De uitloop voor de uitvoering van de projecten is vier jaar. De besluitvorming over de projecten verloopt op een zorgvuldige en transparante wijze waarop de stichting Brainport, op basis van onafhankelijk advies, tot besluitvorming over financiering vanuit het Regiofonds komt. Het totaal aan toegezegde (deel)projecten staat op 24 met een waarde van circa 81,5 miljoen euro (december 2019). De in totaal toegezegde cofinanciering bedraagt ruim 178 miljoen euro.

Brainport Nationale Actieagenda

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van €370 miljoen als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Met de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader BNA, zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Aan regiozijde werken Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven en stichting Brainport met haar kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten (tekort aan talent en achterblijvend vestigingsklimaat) en benutten van kansen (kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering en maatschappelijke innovaties).