Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Inspirerend cultuuraanbod voor de hele regio

Het Bestuur van Stichting Brainport heeft binnen de Regio Deal Brainport Eindhoven financiering toegekend voor twee nieuwe projecten: het Eindhoven Design District en het Muziekgebouw Eindhoven. Vijf projecten krijgen een vervolg door de toekenning van een nieuwe deelfinanciering: het Eindhoven Museum, Dedicated Conference Center, World Design Embassies, Dutch Technology Week en het Aantrekken van internationale kenniswerkers.

Geschreven door Brainport Eindhoven

24 maart 2020

Het Bestuur van Stichting Brainport heeft binnen de Regio Deal Brainport Eindhoven financiering toegekend voor twee nieuwe projecten: het Eindhoven Design District en het Muziekgebouw Eindhoven. Vijf projecten krijgen een vervolg door de toekenning van een nieuwe deelfinanciering: het Eindhoven Museum, Dedicated Conference Center, World Design Embassies, Dutch Technology Week en het Aantrekken van internationale kenniswerkers.

Geschreven door Brainport Eindhoven

24 maart 2020


Projecten uitgelicht

Met depijler ‘voorzieningenniveau’ uit de Regio Deal Brainport Eindhoven wordt ingezet op het ontwikkelen en realiseren van een (inter)nationaal onderscheidend aanbod van voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, technologie en kennis. Dat moet het voor (internationaal) technisch talent aantrekkelijk(er) maken om zich te vestigen in en binden aan Brainport Eindhoven. Twee nieuwe projecten uit deze pijler waarvoor nu financiering is toegezegd zijn het Muziek gebouw Eindhoven en het Eindhoven Design District.

Het Muziekgebouw Eindhoven gaat de bijdrage van € 1.000.000 uit de Regio Deal inzetten voor een vitaal en duurzaam gezond Muziekgebouw Eindhoven in combinatie met de doorontwikkeling van de binnenstad rond De Heuvel naar een aantrekkelijk verblijfsklimaat. De eenmalige middelen uit Regio Deal worden gezien als een unieke kans voor het zetten van structurele stappen voorwaarts.

Wim Vringer, directeur Muziekgebouw Eindhoven: “Wij zijn enorm verheugd met deze toekenning. Uiteraard zijn we onze strategische partners erg dankbaar voor deze samenwerking. We gaan nu vol aan de slag met het ontwikkelplan voor het Muziekgebouw, in afstemming op de strategische visie voor de Heuvel. Met deze integrale planvorming wordt een belangrijke stap gezet richting een structurele lange termijn oplossing voor de Heuvel als geheel en het Muziekgebouw Eindhoven in het bijzonder”.

Het Eindhoven Design District, een oost-west corridor in de stad, van het Campina terrein in het oosten tot Strijp-R in het westen, gaat de bijdrage van ruim 1,5 miljoen euro uit de Regio Deal inzetten voor het ontwikkelen van hét Design District van Eindhoven. Dit gebied geeft vorm en inhoud aan de claim van wereldwijde Design én Technologie-hoofdstad. Het Design District biedt ook ruimte om te experimenteren met nieuwe ‘oplossingen’ voor maatschappelijke vraagstukken met de inzet van design en technologie. Denk aan oplossingen voor CO2 uitstoot of overtollig regenwater.
Klik hier voor een overzicht en omschrijving van alle toegekende projecten 

Voortgangsrapportage 2019

In het Bestuur van Stichting Brainport is tevens de voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven over 2019 vastgesteld.Deze rapportage is te vinden op de website van Brainport.
Klik hier voor de voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven 2019

Regio Deal Brainport Eindhoven

Regio Deals zijn er om de regionale opgave – het bevorderen van de brede welvaart; leefbaarheid, vestigingsklimaat en economische kracht – aan te pakken. Bij de Regio Deal Brainport Eindhoven wordt sinds 2018 ingezet op drie pijlers: voorzieningenniveau, aantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact. In totaal wordt in vier jaar (tot 2022) via de Regio Deal 130 miljoen euro door het kabinet en 240 miljoen euro door de regio zelf geïnvesteerd. Alle projecten zijn inmiddels toegekend en gestart. De besluitvorming over de (deel)projecten verloopt op een zorgvuldige wijze waarop de stichting Brainport, op basis van onafhankelijk advies, tot besluitvorming over financiering vanuit het regiofonds komt. In totaal is tot en met maart 2020 een waarde van circa 86 miljoen toegezegd aan 26 projecten. De in totaal toegezegde cofinanciering bedraagt circa 186 miljoen euro.

Brainport Nationale Actieagenda

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van € 370 miljoen als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Met de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader BNA, zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Aan regiozijde werken Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven en stichting Brainport met haar kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten (tekort aan talent en achterblijvend vestigingsklimaat) en benutten van kansen (kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering en maatschappelijke innovaties).