Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Visie Internationalisering Onderwijs

Internationalisering in Brainport Eindhoven 

Alle kinderen in onze regio krijgen met  internationalisering te maken. Ze werken straks bijvoorbeeld samen met klanten van over de hele wereld en met internationale collega’s, hebben een buurtoverleg met wijkgenoten met diverse culturele achtergronden, of wijzen iemand de weg in het Engels. Internationaal georiënteerd onderwijs bereidt leerlingen voor op onze steeds internationaler wordende toekomst. Door al op jonge leeftijd te leren om open te staan voor elkaar, kunnen de leerlingen daar later van profiteren.

Daarnaast zien we in Brainport Eindhoven de laatste jaren een grote toename van internationals – zowel kennis- als arbeidsmigranten en statushouders – met kinderen die langer in onze regio blijven. Dit is een verrijking voor onze samenleving, maar het vraagt wel iets van ons allemaal. Voor een inclusieve en sterke samenleving in Brainport Eindhoven is het van belang dat onze internationals goed en snel kunnen integreren en meedoen in onze maatschappij. Het helpt dan als we ze met open armen ontvangen. Zo vergroten we de aantrekkelijkheid van Brainport Eindhoven als vestigingsplaats voor talenten voor langere tijd.

Zowel voor de voorbereiding van leerlingen op een internationalere toekomst als de integratie van internationals in onze maatschappij is een belangrijke rol weggelegd voor ons onderwijs. Partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid hebben zich daarom samen gebogen over de manier waarop we ons onderwijs kunnen internationaliseren. Het resultaat is de Visie Internationalisering Onderwijs voor iedereen in Brainport Eindhoven.

Visie Internationalisering Onderwijs voor iedereen in Brainport Eindhoven   

De visie Internationalisering Onderwijs voor iedereen in Brainport Eindhoven is als volgt geformuleerd: “Binnen 5 jaar hebben alle scholen in de Brainport regio internationalisering ingebed in hun beleid als onderdeel van een bredere Brainport onderwijsvisie en is dit vertaald naar activiteiten in samenwerking met multi-helix partners.” De focus ligt hierbij op kinderopvang (kdv), primair onderwijs (po), middelbaar onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Onder internationalisering verstaan we:  

Taalvaardigheid 

Taalvaardigheid in één of meerdere vreemde talen is een basisvoorwaarde om te kunnen functioneren in internationale contexten. Engels is een wereldtaal en als gevolg daarvan de belangrijkste taal in de wetenschap, handel en het bedrijfsleven. Naast Engels zijn ook andere vreemde talen van belang zoals het Frans, Duits, Spaans, Arabisch en Chinees. Voor kinderen van internationale ouders geldt dat zij naast Engels ook behoefte hebben aan moedertaalonderwijs en Nederlands (NT2). 

Wereldburgerschap 

Cultureel bewustzijn gaat om kennis van andere landen en culturen. De bereidheid om je in de mensen uit deze landen en culturen te verdiepen en betekenis toe te kennen aan culturele praktijken. Dit versterkt het vermogen tot internationale reflectie. De mogelijke impact van gebeurtenissen elders, kunnen de leerlingen én leraren vertalen naar de eigen omgeving en omgekeerd. Hierdoor begrijpen ze de verschillende culturele perspectieven.   

Interculturele communicatie- en samenwerkingsvaardigheden 

Internationale samenwerking gaat verder dan begrijpen van de culturele diversiteit. Het gaat ook over het rekening houden met deze diversiteit en het bouwen van vertrouwensrelaties in diverse samenwerkingen. Het omvat het vermogen om op communicatiestijlen te reflecteren en de eigen stijl aan te passen aan de omgeving en achtergrond van de samenwerkingspartners. 

Volgende pagina

Programma activiteiten