Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Leerlingen en studenten vormen een groot deel van de toekomstige arbeidspopulatie. Zowel hun aantal als onderwijsniveau is van belang voor de regionale economie. Het aantal scholieren op vmbo, havo en vwo dat voor technologie kiest, geeft een beeld van de interesse onder jongeren voor technologie in het voortgezet onderwijs en daarmee van de potentiële technologie studenten en daarna beroepsbevolking.

Technologie op vmbo, havo en vwo

Het aandeel technologie scholieren al jaren rond de 44%

7.009 van de 15.715 vmbo, havo en vwo scholieren in Zuidoost-Brabant (44,6%) kiezen voor een technologisch profiel in 2020. Net zoals andere jaren ligt het nationale cijfer iets lager (40,1%). Voor ZO-Brabant geldt dat het aandeel met 0,5%-punt is gestegen ten opzichte van 2019. Tegelijkertijd is het aantal scholieren met 166 gedaald. Over het afgelopen decennium is het aandeel VO technologie scholieren in ZO-Brabant licht gestegen (in 2010, 40,1%) als ook het aantal scholieren (in 2010, 6.593 scholieren).

Ruim een derde van de meisjes kiest voor techniek

Van de 7.974 meisjes op het voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant kiest 39,4% (3.139 meisjes) in 2020 voor een techniek profiel. Er zijn echter grote verschillen per opleidingsniveau. Op het vwo kiezen 1.792 meisjes voor een techniekprofiel in ZO-Brabant. Dit zijn er 2,7% minder dan in 2019 en komt neer op 62,8% van alle meisjes. Op de havo kiezen 1.119 meisjes (41,0%) voor een techniek profiel (-1,1% t.o.v. 2019) en op de leerwegen basis, kader en gemend op het vmbo kiezen 228 meisjes (9,5%) voor een techniek profiel (+3,2% t.o.v. 2019).

**Vmbo betreft hier het aantal scholieren op vmbo basis, kader en gemengde leerweg. Voor de theoretische leerweg (vmbo tl) is geen data per profielkeuze beschikbaar.

Helft van de jongens in ZO-Brabant regio zijn techniekscholieren

Van de 7.741 jongens op het voortgezet onderwijs kiezen 3.879 scholieren (50,1%) in 2020 voor een techniek profiel in ZO-Brabant. Ook hier zijn er verschillen per opleidingsniveau. Van de jongens op het VWO kiest de meerderheid (63,5%) voor een techniekprofiel (1.552 scholieren). Het aandeel havo scholieren dat kiest voor techniek is voor het derde jaar op rij gedaald, naar 1.144 jongens (45,0%). Op het vmbo kiest 42,9% van de scholieren op vmbo basis, kader en gemend voor een techniek profiel. Dit zijn 1.183 jongens.

**Vmbo betreft hier het aantal scholieren op vmbo basis, kader en gemengde leerweg. Voor de theoretische leerweg (vmbo tl) is geen data per profielkeuze beschikbaar.

Aandeel vmbo scholieren met technologisch profiel stijgt licht ten opzichte van 2020

Van de 5.152 vmbo basis, kader en gemengde leerweg scholieren kiezen 1.411 scholieren in ZO-Brabant voor een technologisch profiel in 2020. Dit betekent dat 27,4% van de vmbo studenten in 2020 een technologisch profiel kiest, ten opzichte van 27,1% in 2019. Regionaal is dit een daling van 388 scholieren t.o.v. 2019. Het aantal technologie vmbo scholieren daalt over het afgelopen decennium in ZO-Brabant met 11,8%. Landelijk daalt dit met 18,2%. In 2010 koos 27,2% van de vmbo basis, kader en gl scholieren in ZO-Brabant voor technologie.

Aandeel technologie scholieren havo daalt zowel regionaal als nationaal licht

Zuidoost-Brabant telt 5.337 havo scholieren. 42,8% hiervan, 2.282 scholieren, kiest voor een technologisch profiel. Ten opzichte van 2019 daalt het aantal havo scholieren met een technologisch profiel met 85 scholieren. Het aandeel was toen 43,0%. Over het afgelopen decennium is het aandeel technologie scholieren toegenomen. In 2010 kozen 1.836 havo scholieren in Zuidoost-Brabant voor technologie (38,5% van het totaal).

Stijging technologische profielen bij vwo’ers

In Zuidoost-Brabant zijn 5.297 vwo scholieren. 63,0% hiervan, 3.335 scholieren, kiest voor een technologisch profiel. In 2019 was het aandeel dat voor technologie koos 62,9%. Over het afgelopen decennium is het aandeel technologie scholieren toegenomen. In 2010 kozen 3.157 vwo scholieren in Zuidoost-Brabant voor technologie (54,6% van het totaal).

Technologie op mbo, hbo en wo

Stijgende trend technologie studenten zet door

Ook in 2020 is ingezette stijging van de afgelopen jaren doorgezet. Met een stijging van 2,4% ten opzichte van 2019 is de groei ongeveer even sterk als het jaar ervoor (2,5%). In Zuidoost-Brabant kiezen 32.720 studenten voor een technologische studie in 2020, 770 meer dan een jaar eerder. Landelijk neemt het aantal technologie studenten met 3,7% toe, 13.341 technologie studenten meer dan in 2019. Landelijk zijn er 377.862 technologie studenten, waarvan 8,7% in ZO-Brabant. Met uitzondering van 2017 en 2020 stijgt het aantal technologie studenten al tien jaar regionaal ieder jaar harder dan nationaal. Over de afgelopen tien jaar resulteert dat in een stijging van 48,9% van technologie studenten in ZO-Brabant, vergeleken met een nationale stijging van 27,2%.

Duidelijke verschuiving onderwijsniveau van technologie en IT studenten zichtbaar over het afgelopen decennium

De verdeling van de 32.720 technologie studenten in Zuidoost-Brabant is als volgt: 8.577 mbo-studenten (26,2%), 11.347 hbo-studenten (34,7%) en 12.796 wo-studenten (39,1%). Deze verhoudingen zijn t.o.v. 2010 aanzienlijk veranderd: 42,1% (mbo), 24,8% (hbo) en 33,1% (wo). In het afgelopen decennium heeft er een verschuiving plaatsgevonden van vooral het mbo (en wat minder het wo) naar het hbo. Het aantal technologie studenten op het hbo stijgt het afgelopen decennium het sterkst (+108,2%), gevolgd door het wo (+76,0%). Het aantal technologie studenten op het mbo kent een daling (-5,8%).

Aantal technologie studenten in het mbo daalt ten opzichte van 2019

Het aantal technologie studenten in het mbo daalt met 2,6% ten opzichte van 2019 (-229 studenten). Landelijk daalt het aantal met 0,2% (-257 studenten). Een groot deel van deze daling vindt dus plaats in ZO-Brabant. In totaal telt de regio 8.577 mbo technologie studenten, 5,8% van het landelijke aantal van 147.761 technologie studenten. Over het afgelopen decennium blijft het aantal relatief gelijk en volgt ZO-Brabant de landelijke trend.

Aantal hbo technologie studenten in Zuidoost-Brabant in afgelopen decennium verdubbeld

In 2020 zijn er in Zuidoost-Brabant 11.347 hbo studenten die een technologische studie volgen. Ten opzichte van 2019 betekent dit een groei van 3,3% (+366 studenten). Landelijk is de groei 5,1% (+5.458 studenten). De stijging over de afgelopen tien jaar is regionaal (+108,2%) sterker dan nationaal (+48,6%). In absolute aantallen is het aantal technologie hbo studenten tussen 2010 (5.450) en 2020 (11.347) in ZO-Brabant ruim verdubbeld.

Groei aantal wo technologie studenten Zuidoost-Brabant vlakt licht af

Zuidoost-Brabant telt in 2020 12.976 technologische wo studenten. Dit is een groei van 5,2% ten opzichte van 2019, 12.163 studenten. Deze groei ligt onder het gemiddelde van het afgelopen decennium van 7,6%. Landelijk is het aantal technologische wo studenten gestegen met 7,4%. Over het afgelopen decennium groeiende het aantal wo technologie studenten met 82,1% terwijl het regionaal met 76,0% steeg.