Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Een belangrijke drijfveer voor de economie is de bevolking en beroepsbevolking. Voldoende afname van goederen en diensten en bijdrage aan de ontwikkeling hiervan houdt de economie in balans. Ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling zijn voor bedrijven relevant als indicaties van de potentiële beroepsbevolking (werknemers) en consumenten (afzetmarkt). Daarnaast kunnen overheden deze ontwikkelingen gebruiken voor het inschatten van de toekomstige vraag naar bijvoorbeeld woningen en sociale voorzieningen. De bevolkingsontwikkeling is dus zowel langs aanbodzijde als vraagzijde een belangrijke indicator voor de economie. De lokaal aanwezige beroepsbevolking vertegenwoordigt de belangrijke productiefactoren arbeid en kennis. In een economie waarin kennis en innovatie een steeds meer bepalende rol krijgt is de samenstelling van beroepsbevolking met o.a. de verhoudingen op opleidingsniveau en leeftijd zeer belangrijk.

Bevolkingsontwikkeling 

Bevolking Brainport groeit sneller dan landelijk gemiddelde 

Begin 2022 telt de regio 791.075 inwoners, een stijging van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor. De landelijke bevolkingsgroei ligt met 0,7% gedurende dezelfde periode onder dat van de regio; een trend die zich inmiddels al jaren voordoet. De bevolking in ZO-Brabant groeit relatief gezien ieder jaar harder dan de bevolking in Nederland. Sinds 2011 is de bevolking in ZO-Brabant met een toename van 7,1% harder gestegen dan het landelijke gemiddelde (5,6%). Ongeveer 4,5% van de Nederlandse bevolking woont in de regio ZO-Brabant.

Sterfteoverschot 2020 weer geboorteoverschot in 2021

In 2021 is de bevolking in Zuidoost-Brabant gegroeid met 6.683 personen, significant meer dan de groei van 2020 van 3.779 personen. De stijging t.o.v. 2020 is gedeeltelijk te wijten aan het positieve geboorteoverschot van 2021 van 239 (geboortecijfer minus sterftecijfer) Voor 2020 was het geboorteoverschot negatief, -684 personen, dit noemen we een sterfteoverschot.  Door de coronapandemie was er voor het eerst in het afgelopen decennia sprake van een sterfteoverschot in plaats van een geboorteoverschot. De bevolkingsgroei van 2021 bereikt bijna het niveau van voor de coronapandemie.  

Eén op de vijf inwoners ZO-Brabant is 65+

In 2022 wonen er 791.075 personen in ZO-Brabant. Hiervan is 50,7% (401.445) man en 49,3% vrouw (389.630). In totaal wonen er 11.815 meer mannen in ZO-Brabant dan vrouwen. Mannen vertegenwoordigen een meerderheid in de leeftijdscategorieën tot 70 jaar. In de categorieën vanaf 70 jaar vertegenwoordigen vrouwen de meerderheid. In 2022 is 20,4% van de bevolking in ZO-Brabant 65 jaar of ouder. Net zoals landelijk is de bevolkingsgroep in de leeftijdscategorie van 55-60 jaar de grootste met in ZO-Brabant een aandeel van 7,3%.

Arbeid 

Beroepsbevolking Zuidoost-Brabant blijft stijgen 

De lokaal aanwezige beroepsbevolking vertegenwoordigt de belangrijke productiefactoren arbeid en kennis. Hiertoe behoren alle mensen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. In 2021 telt ZO-Brabant een beroepsbevolking van 443.000 personen. Een toename van 16.000 personen ten opzichte van 2020 en een groei van 4,6%. Nationaal groeit de beroepsbevolking ditzelfde jaar met 3,7%, naar een totaal van 9.735.000 personen. ZO-Brabant maakt daarmee 4,6% uit van de totaal landelijke beroepsbevolking, een lichte toename ten opzichte van 2012 toen het aandeel 4,5% bedroeg. Sinds 2014 groeit de beroepsbevolking zowel regionaal als nationaal.

Bruto arbeidsparticipatie neemt weer toe

De bruto arbeidsparticipatie laat iedereen die wil, kan en mag werken voor minimaal 12 uur per week zien in verhouding tot de beroepsgeschikte bevolking. In 2021 telt ZO-Brabant 426.000 werkzame personen en 17.000 werklozen. Met een beroepsgeschikte bevolking van 697.000 personen, komt de bruto arbeidsparticipatie daarmee op 74,8%, een toename van 2,5% ten opzichte van 2020. Nationaal groeide de arbeidsparticipatie met 2,4% t.o.v. 2020.

 

Werkloosheidspercentage daalt naar 3,8%

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit mensen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn, maar geen baan kunnen krijgen. In 2021 stijgt het werkloosheidspercentage regionaal en landelijk. In 2021 telt de regio 17.000 werklozen, 2.000 meer dan het jaar ervoor. Hiermee is het werkloosheidspercentage in 2021 3,8%, wat iets onder het nationale werkloosheidspercentage ligt van 4,2%. Sinds 2014 is zowel regionaal als nationaal een dalende trend zichtbaar in het werkloosheidspercentage gemiddeld daalt deze met 0,5% per jaar.

Opleidingsniveau 

Sterke groei in aandeel middelbaar opgeleiden

De beroepsbevolking in Zuidoost-Brabant is in toenemende mate hoger opgeleid. 40,0% van de beroepsbevolking is hoger opgeleid (177.000 personen), een groei van 34,1% over de afgelopen tien jaar. 176.000 personen in ZO-Brabant zijn middelbaar opgeleid (39,7%) en de groep lager opgeleiden betreft 88.000 personen (19,9%). De groep hoger opgeleiden is sinds 2020 de grootste groep, voorheen was dit de groep middelbaar opgeleiden. De verdeling van de beroepsbevolking in Nederland naar opleidingsniveau is vergelijkbaar met die op regionaal niveau.

Werkloosheid stijgt voor alle opleidingsniveaus 

In 2021 telt de regio 17.000 werklozen. 6.000 hiervan zijn lager opgeleid (6,5% van de lager opgeleiden beroepsbevolking), 7.000 middelbaar opgeleid (3,7% van de middelbaar opgeleide beroepsbevolking) en 4.000 hoger opgeleid (2,3% van de hoger opgeleiden beroepsbevolking). Ten opzichte van 2020 is de werkloosheid voor lager opgeleiden met 0,8% gestegen, voor middelbaar met 0,4% gestegen en voor hoger opgeleiden is de werkloosheid met 0,5% gedaald. Ten opzichte van 2020 is het absolute aantal werklozen gestegen bij de groep lager en middelbaar opgeleiden. Vergelijkbaar met de nationale cijfers ligt het werkloosheidspercentage voor lager opgeleiden (7,1%), middelbaar opgeleiden (4,0%) en hoger opgeleiden (2,9%) in de regio lager.