Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Een belangrijke drijfveer voor de economie is de bevolking en beroepsbevolking. Voldoende afname van goederen en diensten en bijdrage aan de ontwikkeling hiervan houdt de economie in balans. Ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling zijn voor bedrijven relevant als indicaties van de potentiële beroepsbevolking (werknemers) en consumenten (afzetmarkt). Daarnaast kunnen overheden deze ontwikkelingen gebruiken voor het inschatten van de toekomstige vraag naar bijvoorbeeld woningen en sociale voorzieningen. De bevolkingsontwikkeling is dus zowel langs aanbodzijde als vraagzijde een belangrijke indicator voor de economie. De lokaal aanwezige beroepsbevolking vertegenwoordigt de belangrijke productiefactoren arbeid en kennis. In een economie waarin kennis en innovatie een steeds meer bepalende rol krijgt is de samenstelling van beroepsbevolking met o.a. de verhoudingen op opleidingsniveau en leeftijd zeer belangrijk.

Bevolkingsontwikkeling 

Bevolking Brainport groeit sneller dan landelijk gemiddelde 

Begin 2023 telt de regio 803.180 inwoners, een stijging van 1,5% ten opzichte van het jaar daarvoor. De landelijke bevolkingsgroei ligt met 1,3% gedurende dezelfde periode onder dat van de regio; een trend die zich inmiddels al jaren voordoet. De bevolking in ZO-Brabant groeit relatief gezien ieder jaar harder dan de bevolking in Nederland. Sinds 2012 is de bevolking in ZO-Brabant met een toename van 8,2% harder gestegen dan het landelijke gemiddelde (6,5%). Ongeveer 4,5% van de Nederlandse bevolking woont in de regio ZO-Brabant.

Weer een sterfteoverschot in 2022

In 2022 is de bevolking in Zuidoost-Brabant gegroeid met 12.104 personen, significant meer dan de groei van 2021 van 6.685 personen. De stijging t.o.v. 2021 is gedeeltelijk te wijten aan de toename in het vestigingsoverschot van 93,4%. In 2022 is sprake van een negatief geboorteoverschot (geboortecijfer minus sterftecijfer) van 298, wat ook wel sterfteoverschot wordt genoemd. Opvallend is dat in de afgelopen jaren alleen in het coronajaar 2021 sprake is geweest van een sterfteoverschot.

Eén op de vijf inwoners ZO-Brabant is 65+

In 2023 wonen er 803.180 personen in ZO-Brabant. Hiervan is 50,8% (407.957) man en 49,2% vrouw (395.223). In totaal wonen er 12.734 meer mannen in ZO-Brabant dan vrouwen. Mannen vertegenwoordigen een meerderheid in de leeftijdscategorieën tot 70 jaar. In de categorieën vanaf 70 jaar vertegenwoordigen vrouwen de meerderheid. In 2023 is 20,7% van de bevolking in ZO-Brabant 65 jaar of ouder. Net zoals landelijk is de bevolkingsgroep in de leeftijdscategorie van 55-60 jaar de grootste met in ZO-Brabant een aandeel van 7,1%. 

Arbeid 

Beroepsbevolking Zuidoost-Brabant blijft stijgen 

De lokaal aanwezige beroepsbevolking vertegenwoordigt de belangrijke productiefactoren arbeid en kennis. Hiertoe behoren alle mensen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. In 2022 telt ZO-Brabant een beroepsbevolking van 451.000 personen. Een toename van 8.000 personen ten opzichte van 2021 en een groei van 1,8%. Nationaal groeit de beroepsbevolking ditzelfde jaar met 2,4%, naar een totaal van 9.898.000 personen. ZO-Brabant maakt daarmee 4,6% uit van de totaal landelijke beroepsbevolking, een lichte toename ten opzichte van 2012 toen het aandeel 4,5% bedroeg. Sinds 2014 groeit de beroepsbevolking zowel regionaal als nationaal.

Bruto arbeidsparticipatie neemt weer toe

De bruto arbeidsparticipatie laat iedereen die wil, kan en mag werken voor minimaal 12 uur per week zien in verhouding tot de beroepsgeschikte bevolking. In 2022 telt ZO-Brabant 436.000 werkzame personen en 15.000 werklozen. Met een beroepsgeschikte bevolking van 599.000 personen, komt de bruto arbeidsparticipatie daarmee op 75,4%, een toename van 0,6% ten opzichte van 2021. Nationaal groeide de arbeidsparticipatie met 1,3% t.o.v. 2021. 

 

Werkloosheidspercentage daalt naar 3,3%

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit mensen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn, maar geen baan kunnen krijgen. In 2022 daalt het werkloosheidspercentage regionaal en landelijk. In 2022 telt de regio 15.000 werklozen, 2.000 minder dan het jaar ervoor. Hiermee is het werkloosheidspercentage in 2022 3,3%, wat iets onder het nationale werkloosheidspercentage ligt van 3,5%. Sinds 2014 is zowel regionaal als nationaal een dalende trend zichtbaar in het werkloosheidspercentage gemiddeld daalt deze met 0,5% per jaar. 

Opleidingsniveau 

Sterke groei in aandeel middelbaar opgeleiden

De beroepsbevolking in Zuidoost-Brabant is in toenemende mate hoger opgeleid. 43,5% van de beroepsbevolking is hoger opgeleid (196.000 personen), een groei van 53,8% over de afgelopen tien jaar. 162.000 personen in ZO-Brabant zijn middelbaar opgeleid (35,9%) en de groep lager opgeleiden betreft 92.000 personen (20,4%). De groep hoger opgeleiden is sinds 2020 de grootste groep, voorheen was dit de groep middelbaar opgeleiden. De verdeling van de beroepsbevolking in Nederland naar opleidingsniveau is vergelijkbaar met die op regionaal niveau.

Werkloosheid daalt voor alle opleidingsniveaus 

In 2022 telt de regio 15.000 werklozen. 5.000 hiervan zijn lager opgeleid (5,1% van de lager opgeleiden beroepsbevolking), 5.000 middelbaar opgeleid (3,1% van de middelbaar opgeleide beroepsbevolking) en 5.000 hoger opgeleid (2,5% van de hoger opgeleiden beroepsbevolking). Ten opzichte van 2021 is de werkloosheid voor lager opgeleiden met 1,7% gedaald, voor middelbaar met 0,9% gedaald en voor hoger opgeleiden is de werkloosheid met 0,2% gestegen. Vergelijkbaar met de nationale cijfers ligt het werkloosheidspercentage voor lager opgeleiden (5,7%), middelbaar opgeleiden (3,3%) en hoger opgeleiden (2,7%) in de regio lager.