Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Overzichtelijk cultuuraanbod voor hele regio

Regio Deal financiering toegekend voor zes projecten Regio Deal Brainport Eindhoven

 

In een nieuwe ronde van de Regio Deal Brainport Eindhoven zijn middelen toegekend om sport- en cultuuraanbod regionaal aan te bieden in plaats van lokaal.

Voor het project ‘Cultuurmarketing’ is 594.000 euro toegekend uit de Regio Deal Brainport Eindhoven. Daarnaast is in de huidige besluitvormingsronde circa 6,5 miljoen euro van de Regio Deal toegekend aan vervolgfinancieringen voor ‘Dutch Technology Week’, ‘Aantrekken van internationale kenniswerkers’, ‘Accommoderen onderwijsgroei en ontwikkelen hybride leeromgevingen’, ‘Internationalisering onderwijs po/vo/mbo’ en ‘PhotonDelta’.

Projecten uitgelicht 

Met de pijlers ‘voorzieningenniveau’ en ‘aantrekken en behouden van talent’ uit de Regio Deal Brainport Eindhoven wordt er ingezet op het ontwikkelen en realiseren van een (inter)nationaal onderscheidend aanbod van voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, technologie en kennis. Dat moet het voor (internationaal) technisch talent aantrekkelijk(er) maken om zich te vestigen in en binden aan Brainport Eindhoven. Twee voorbeelden van projecten uit deze pijlers waarvoor nu financiering is toegezegd: 

Lidy Lathouwers van Uit in Eindhoven (project Cultuurmarketing): “Ons project organiseert een samenwerking tussen een aantal gemeenten, cultuurorganisaties en (publieks-) partijen voor cultuur. Met ons project willen we het verschil maken: collectieve cultuurmarketing en publieksactivatie inzetten om kunst & cultuur in Brainport Eindhoven een eigen signatuur te geven. Op een digitale portal zullen we bijvoorbeeld het regionale cultuuraanbod presenteren. Later kunnen ook sport en overige voorzieningen in de regio aanhaken bij het netwerk en het platform.” 

Ella Hueting, directeur Engineering Fontys Hogescholen (project Accommoderen onderwijsgroei en ontwikkelen hybride leeromgevingen Brainport Industries Campus): “De aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt is van essentieel belang. Dat werkt volgens ons door hier een aansprekende en uitdagende hybride leeromgeving voor in te richten, waar studenten tijdens hun studie intensief kunnen samenwerken met het lokale werkveld. We gaan nu op de Brainport lndustries Campus 400 onderwijsplaatsen voor bachelor- en masterstudenten en een leeromgeving voor professionals in de regio creëren.” 

Klik hier voor een overzicht en omschrijving van alle toegekende projecten  

Regio Deal Brainport Eindhoven 

Regio Deals zijn er om de regionale opgave – het bevorderen van de brede welvaart; leefbaarheid, vestigingsklimaat en economische kracht – aan te pakken. Bij de Regio Deal Brainport Eindhoven wordt ingezet op drie pijlers: voorzieningenniveau, aantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact. In totaal wordt de komende vier jaar via de Regio Deal 130 miljoen euro door het kabinet en 240 miljoen euro door de regio zelf geïnvesteerd. De uitloop voor de uitvoering van de projecten is vier jaar. De besluitvorming over de projecten verloopt op een zorgvuldige en transparante wijze waarop de stichting Brainport, op basis van onafhankelijk advies, tot besluitvorming over financiering vanuit het regiofonds komt. Het totaal aan toegezegde (deel)projecten staat op 23 met een waarde van circa 80 miljoen euro (november 2019). De in totaal toegezegde cofinanciering bedraagt ruim 175 miljoen euro. 

Brainport Nationale Actieagenda 

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van €370 miljoen als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Met de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader BNA, zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Aan regiozijde werken Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven en stichting Brainport met haar kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten (tekort aan talent en achterblijvend vestigingsklimaat) en benutten van kansen (kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering en maatschappelijke innovaties).