Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Investeringen in voorzieningenniveau van hele regio

Een prettige leefomgeving voor alle inwoners en een goed economisch vestigingsklimaat is van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. Ter versterking hiervan zijn - na de start van de eerste 19 projecten - financiële middelen uit de voorzieningenpijler van de Regio Deal Brainport Eindhoven toegekend voor 4 projecten. Het gaat om de projecten ‘Brainport Financieringsregeling regionale voorzieningen’, ‘Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep’, ‘Urban Sportspark Eindhoven ('t Schoot)’ en ‘STRP Upgrade’. Voor deze projecten is 11 miljoen euro toegezegd. Daarnaast zijn in de huidige besluitvormingsronde van de Regio Deal twee vervolgfinancieringen toegekend voor ‘DDW - World Design Embassies (WDE)’ en ‘Design Museum voor de Toekomst’ voor samen 940.000 euro.

Een prettige leefomgeving voor alle inwoners en een goed economisch vestigingsklimaat is van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. Ter versterking hiervan zijn - na de start van de eerste 19 projecten - financiële middelen uit de voorzieningenpijler van de Regio Deal Brainport Eindhoven toegekend voor 4 projecten. Het gaat om de projecten ‘Brainport Financieringsregeling regionale voorzieningen’, ‘Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep’, ‘Urban Sportspark Eindhoven ('t Schoot)’ en ‘STRP Upgrade’. Voor deze projecten is 11 miljoen euro toegezegd. Daarnaast zijn in de huidige besluitvormingsronde van de Regio Deal twee vervolgfinancieringen toegekend voor ‘DDW - World Design Embassies (WDE)’ en ‘Design Museum voor de Toekomst’ voor samen 940.000 euro.

Projecten uitgelicht

  • Brainport Financieringsregeling regionale voorzieningen: Via twee Regio Deal-projecten is het mogelijk een financieringsregeling voor regionale voorzieningen te starten. In totaal is hiervoor 7 miljoen euro aan rijksbijdrage voor beschikbaar. Tezamen met de regionale cofinanciering komt er ruim 14 miljoen euro vrij aan investeringen in regionale voorzieningen via deze regeling. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de gelden uit de financieringsregelingen ten gunste komen aan brede voorzieningen. Het gaat in de Brainportregio zeker niet alleen om een goed vestigingsklimaat voor internationale kenniswerkers, maar juist ook om een prettig woonklimaat voor alle 800.000 duizend inwoners van onze regio. De financieringsregeling is bedoeld om regionale projecten te ondersteunen. Dat kan op het schaalniveau van 21 gemeenten, maar ook op het schaalniveau van de zogeheten subregio’s. Daarom worden gemeenten in de Kempen, Peel, Stedelijk Gebied Eindhoven en het A2-gebied gevraagd om een gezamenlijke prioriteitenlijst voor de eigen subregio te maken. Daarmee wordt de samenwerking tussen gemeenten nog verder versterkt en kunnen voorzieningen geselecteerd worden die een bovenlokale impact hebben. Dit kan gaan om bijvoorbeeld bereikbaarheid, sport en cultuur. Tot december van dit jaar wordt gewerkt aan de lijst met prioritaire projecten.
  • Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep: Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep heeft de ambitie om in combinatie met het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion uit te groeien tot dé locatie voor zwemsport en innovatie, zowel regionaal als (inter)nationaal. Met de middelen uit de Regio Deal kan een uniek multifunctioneel 8-baans bad worden gerealiseerd, dat geschikt is voor o.a. topwaterpolo. Daarnaast moet het nieuwe bad uitgerust worden met specifieke voorzieningen om innovatief te trainen en worden bestaande budgetten ingezet om het zwembad beschikbaar te houden voor een brede doelgroep in de regio, bijvoorbeeld voor zwemles, revalidatie en banenzwemmen.

Klik hier voor een overzicht en omschrijving van alle toegekende projecten 

Regio Deal Brainport Eindhoven

In totaal wordt de komende vier jaar via de Regio Deal 130 miljoen euro door het kabinet en 240 miljoen euro door de regio zelf geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Dat gebeurt via de drie pijlers van de Regio Deal, te weten ‘Onderscheidend voorzieningenaanbod’, ‘Aantrekken en behouden talent’ en ‘Innovaties met maatschappelijke impact’. De Regio Deal Brainport Eindhoven heeft een looptijd van 4 jaar, met een uitloop voor de uitvoering van de projecten van 4 jaar. De besluitvorming over de projecten verloopt op een zorgvuldige en transparante wijze waarop de stichting Brainport, op basis van onafhankelijk advies, tot besluitvorming over financiering vanuit het regiofonds komt.Het totaal aan toegezegde (deel)projecten per medio 2019 is 23 projecten met een waarde van circa € 74,2 miljoen. De totale toegezegde cofinanciering is ruim 160 miljoen.

Brainport Nationale Actieagenda

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van €370 miljoen als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Met de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader BNA, zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Aan regiozijde werken Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven en stichting Brainport met zijn kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten (tekort aan talent en achterblijvend vestigingsklimaat) en benutten van kansen (kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering en maatschappelijke innovaties).