Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

3e ronde toekenningen Nationaal Groeifonds: enorme impuls voor ontwikkeling technologieën voor energietransitie

Brainport Eindhoven is blij met de toekenningen in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. Deze toekenningen leveren een substantiële bijdrage aan de strategische autonomie van Nederland en Europa en geven een impuls aan het ontwikkelen van sleuteltechnologieën die bijdragen aan voorname transities op het gebied van energie en mobiliteit digitalisering en veiligheid.  Daarin speelt Brainport als kloppend hart van de Nederlandse hightech maakindustrie een voorname rol.  

Geschreven door Brainport Eindhoven

04 juli 2023

Brainport Eindhoven is blij met de toekenningen in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. Deze toekenningen leveren een substantiële bijdrage aan de strategische autonomie van Nederland en Europa en geven een impuls aan het ontwikkelen van sleuteltechnologieën die bijdragen aan voorname transities op het gebied van energie en mobiliteit digitalisering en veiligheid.  Daarin speelt Brainport als kloppend hart van de Nederlandse hightech maakindustrie een voorname rol.  

Geschreven door Brainport Eindhoven

04 juli 2023


In totaal kent het Nationaal Groeifonds in de derde ronde 4 miljard euro toe, waarbij voor een deel van die toekenningen nog voorwaarden gelden. Voor de in totaal 1,9 miljard euro aan reserveringen moeten de indieners extra stappen zetten voordat een definitief besluit tot toekenning volgt. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn om welvaart en welzijn van iedereen te verbeteren. In totaal waren voor de derde ronde 47 voorstellen ingediend. 18 voorstellen zijn goedgekeurd, waarvan ruim 10 voorstellen een grote inbreng uit de Brainportregio kennen.

Een weergave van de projecten waarin partners uit Brainport Eindhoven een rol spelen:

Oplossingen voor energie en duurzame ontwikkeling


Batterijtechnologie en laadinfrastructuur

Allereerst zijn twee voorstellen gehonoreerd waarbij RAI Automotive Industry NL en Brainport Development een coördinerende rol hebben gespeeld en waarbij tientallen partners zijn betrokken*.
Het betreft een investering van €340 miljoen in de projecten; Material Independence & Circular Batteries (€ 296 miljoen. Van dit bedrag is € 118 miljoen voorwaardelijk toegekend en € 178 miljoen als een reservering) en Charging Energy Hubs (een subsidie van € 44 miljoen is toegekend).

In het programma Charging Energy Hubs werken 28 bedrijven en kennisinstellingen aan het realiseren van decentrale (lokale) energiesystemen die de verbindende factor vormen tussen afnemers en leveranciers van elektriciteit. Door laadinfrastructuur, hernieuwbare energiebronnen, energieopslag en andere lokale verbruikers aan elkaar te koppelen ontstaat lokale flexibiliteit op het net. Die flexibiliteit kan worden ingezet op het moment dat het elektriciteitsnetwerk de stroomvraag niet meer aan kan. Hiermee wordt zowel een oplossing geboden voor netcongestie als voor de business case van investeringen in laadinfrastructuur. Het project heeft €44 miljoen aan subsidie toegekend gekregen. De totale projectomvang is €76 miljoen.

Het programma Materials Independence & Circular Batteries heeft als doel om Nederland minder afhankelijk te maken van schaarse en kritische grondstoffen voor batterijen en om kansen in de batterij-industrie te verzilveren. Het programma zet in op duurzame en circulaire batterijen, die belangrijk zijn voor de mobiliteitssector en voor energieopslag van duurzaam opgewekte energie. Het laatste moet voor stabilisatie van het elektriciteitsnetwerk zorgen. In het project werken 60 partijen samen, en het heeft €296 miljoen aan subsidie toegekend gekregen. De totale projectomvang is circa €800 miljoen.

Lees meer over deze unieke innovatieprogramma’s voor duurzame mobiliteit

*Een derde ingediend voorstel gericht op de inzet van waterstoftechnologie als oplossing voor de verduurzaming van zwaar transport is niet gehonoreerd. De betrokken partijen gaan op zoek naar andere manieren om de innovaties naar de markt te brengen.

Circulaire, geïntegreerde hoog-efficiënte zonnepanelen

Voor de ontwikkeling van circulaire zonnepanelen trekt het kabinet het hoogste bedrag uit: € 412 miljoen waarvan € 135 miljoen definitief en € 277 miljoen voorwaardelijk is toegekend. Ook hierbij zijn diverse partijen uit de Brainportregio betrokken waaronder Solarge, Lightyear Layer, IM Efficiency, Taylor en TNO.

Het plan van het betrokken consortium moet ervoor zorgen dat zonnepanelen van minder kritieke grondstoffen worden gemaakt en dat Nederland minder afhankelijk wordt van de buitenlandse productie van panelen. Het doel is om drie innovatieve Zon-PV technologieën te ontwikkelen en te industrialiseren, die elk concurrerend zijn op hun respectieve markten, naast de huidige mainstream Zon-PV technologie, te weten: hoogrendements silicium heterojunctie 'HJT' cellen, flexibele perovskiet folies en op maat gemaakte Zon-PV producten voor integratie in gebouwen en automotive toepassingen. Lees meer over dit project

 

Oplossingen voor digitalisering en veiligheid


Future Network Services -6G

State-of-the-art mobiele netwerken zijn een sterke motor achter snelle digitalisering van onze samenleving en groei van ons verdienvermogen in alle sectoren van de economie. Wereldwijd begint het werk aan de voorbereiding van 6G. Nederland kan zich vanuit de kennis rondom semicon-technologie een sterke positie in 6G creëren. Met het programma Future Network Services (FNS) creëert Nederland een eigen en belangrijke positie in deze ontwikkeling, gericht op die onderdelen waar Nederland zich kan onderscheiden. Het Nationaal Groeifonds investeert € 203 miljoen in dit project daarvan is € 61 miljoen een voorwaardelijke toekenning en € 142 miljoen een reservering. Het programma is ontwikkeld door 60 partners onder leiding van TNO. Vanuit de Brainportregio zijn onder meer TU/e en NXP in het programma betrokken.

Lees meer over dit project

POLARIS – uitbouwen van complexe micro-elektronische ‘Radio Frequency’-systemen voor MRI, radar en telecommunicatie

POLARIS realiseert doorbraken waardoor Nederland haar technologische en economische leiderschap in het maken van complexe micro-elektronische Radio Frequency (RF)-systemen voor MRI, radar en telecommunicatie uitbouwt. RF-systemen zijn van cruciaal belang op talloze terreinen van de elektrotechniek. Ontwikkelingen binnen POLARIS zullen positieve effecten hebben op de volksgezondheid (onder andere betere MRI-diagnostiek), nationale veiligheid (betere radars), strategische autonomie en klimaat & duurzaamheid (structurele veiligheid van kritische infrastructuur zoals windmolens op zee).  Het project is ingediend door het ministerie van Defensie en er is een breed consortium bij betrokken waar diverse partijen uit de Brainportregio zijn vertegenwoordigd waaronder Philips, NXP en TUe,  

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 102 miljoen in het project. Dit bedrag is voorwaardelijk toegekend. Lees hier meer over het project.

Investeren in sleuteltechnologie en valorisatie


Deltaplan valorisatie

Nederland hoort tot de top 3 van Europese landen op het gebied van kenniscreatie maar het lukt veel minder goed om deze kennis te vertalen in maatschappelijke en economische meerwaarde. Dit project heeft tot doel om deze schijnbare tegenstrijdigheid te doorbreken en de situatie een nieuwe impuls te geven. Een breed consortium met publieke en private partners krijgt een reservering van € 417 miljoen uit het Nationaal Groeifonds om ervoor te zorgen dat gebruik van kennis niet langer achter bij de productie van kennis. Vanuit de Brainportregio is de Technische Universiteit Eindhoven bij dit project betrokken. 

Onderwijs en leven lang ontwikkelingen


Investeren in het talent van de toekomst

Het kabinet reserveert € 352 miljoen voor het groeifondsvoorstel 'Investeren in het talent van de toekomst'. Dit programma moet ervoor zorgen dat alle leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs structureel in aanraking komen met techniek en dat álle leerlingen hun talenten voor techniek kunnen ontdekken. Door gezamenlijk meer aandacht aan bètatechniek te besteden ontstaat er mogelijk een positief effect op de instroom in technische richtingen op het voortgezet onderwijs en de doorstroom naar technisch vervolgonderwijs.

Het Nationaal Groeifonds heeft € 352 miljoen gereserveerd voor een hernieuwd plan. Lees hier meer over het project.

Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren

Goede leraren zijn essentieel voor goed onderwijs en een goed opgeleide beroepsbevolking. Een belangrijke basis voor onze welvaart en welzijn. De ontwikkelmogelijkheden voor leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn sterk versnipperd De Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL) structureert en stimuleert de doorlopende professionalisering van leraren. Deze professionalisering leidt enerzijds tot een hogere kwaliteit en productiviteit van leraren en uiteindelijk tot betere leerprestaties van leerlingen, en anderzijds tot meer werkplezier en minder stress en burn-out onder leraren.  Daarmee draagt het project ook bij aan de vermindering van het lerarentekort.

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 160 miljoen in het project. Dit bedrag bestaat uit een definitieve toekenning van € 73 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 87 miljoen. Lees hier meer over het project.

Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)

Immersive Experiences  (IX) worden gezien als één van de drijfveren achter de derde grote digitale transitie, die een grote weerslag zal hebben op ons dagelijks leven, ons werken, leren en recreëren. Een Immersive Experience spreekt onze zintuigen aan, en verplaatst ons mentaal in een alternatieve, digitale realiteit. Het CIIIC-voorstel adresseert de knelpunten die een Nederlandse koppositie in IX bedreigen: een tekort aan toepasbare kennis en methodiek; tekort aan human capital; een nog gefragmenteerd ecosysteem en daarmee ook een tekort aan projecten waar kennis, human capital en samenwerkingsverbanden opgebouwd worden.

Vele partners uit de Brainportregio zijn betrokken bij dit voorstel dat is ingediend door het ministerie van OCW. Enkele partners zijn: ASML, VDL Groep, DAF, TU/e, Summa College, Fontys Hogeschool, SintLucas.

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 200 miljoen in het project. Dit bedrag is een voorwaardelijke toekenning. Lees hier meer over het project.

De volledige lijst met investeringen en betrokkenen is te vinden op de website van het Nationaal Groeifonds