Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen

Conform haar statuten beschikt Brainport Development over een Raad van Commissarissen. Deze houdt toezicht op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken in de vennootschap en adviseert gevraagd of ongevraagd directie en aandeelhouders. Hierbij richten de Commissarissen zich op de diverse belangen van de vennootschap, de met haar verbonden ondernemingen, die van de aandeelhouders en werknemers in dienst van de organisatie.

De commissarissen worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangesteld op bindende voordracht van stichting Brainport. De Raad van Commissarissen bestaat uit een driemanschap: ieder van de drie geledingen van de Triple Helix kan één commissaris voordragen. Commissarissen kunnen voor maximaal twee termijnen van vier jaar worden benoemd. Met het oog op de continuïteit van het toezicht op de vennootschap geldt er een rooster van aan- en aftreden.

Dhr. M.H. (Marc) Hendrikse, voorzitter
Dhr. J.P. (Jo) van Ham, lid
Mw. A.A.M. (Aukje) Kuypers, lid