Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

ENZuid

De procesindustrie in Zuid-Nederland staat voor een enorme opgave om de klimaatdoelen te halen en wordt in zijn huidige voortbestaan bedreigd als de forse CO2-uitstoot niet tijdig wordt gereduceerd.

De regio is de ‘chemie-maak-regio’ van Nederland voor kunststoffen en kunstmest. Deze industrie levert basismaterialen en bepaalt daardoor in belangrijke mate het duurzaamheidsprofiel van vele bedrijfstakken ‘downstream’ (bouw, textiel, auto’s, etc.). Ze is van groot economisch belang met circa 100.000 banen in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De drie grote industriegebieden Moerdijk, Terneuzen en Chemelot zijn verankerd in het Nationaal Klimaatakkoord en huisvesten samen vele honderden grote en kleine bedrijven in de (petro)chemie, de logistiek en de maakindustrie.

Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen zullen hernieuwbare grondstoffen moeten worden ingezet en moet productie worden gebaseerd op schone energie, met name elektriciteit. Circulaire oplossingen zijn nog vrijwel nergens op industriële schaal aangetoond. Bovendien zijn ze vaak niet economisch rendabel, vanwege de huidige, zeer efficiënte, oplossingen gebaseerd op olie en gas. Een stapsgewijs realisatieplan, gedragen door bedrijven, kennisinstellingen en overheden, is daarom nodig. Dit plan moet leiden tot grootschaliger industriële toepassing van nieuwe grondstoffen en elektrificatie van de industrie richting het behalen van de gestelde doelen van 2030 en 2050; 59% vermindering van CO2-uitstoot ten opzichte van 1990.

Brainport Eindhoven staat samen met Economisch Netwerk Zuid (ENZuid) en alle aangesloten regionale ontwikkelmaatschappijen aan de basis van een grootschalige publiek private samenwerking waarin een keten van HTSM-toeleveranciers wordt gekoppeld aan chemische kettentrekkers t.b.v. de verduurzaming van de procesindustrie.

Meer informatie vindt je op www.ENzuid.nl