Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Talent als onderdeel van de investeringsagenda


De economie van Brainport Eindhoven is de voorbije jaren bovengemiddeld hard gegroeid. De verwachting is dat autonome groei onverminderd kan en zal aanhouden. Zonder acties kan de regio op slot raken. Het aantal beschikbare woningen en de pool aan beschikbare arbeidskrachten wordt steeds kleiner. Samen met het Rijk, de provincie en de regio werken we aan een investeringsagenda om de mainportstatus van Eindhoven verder door te ontwikkelen. Een bestuurlijk overleg met de triple helix partners (de ministers van VRO, IenW en OCW) is hiervoor in het leven geroepen. Talent is een belangrijk onderdeel van de investeringsagenda.

Consultatie Triple helix

De krapte op de arbeidsmarkt wordt helaas niet met één of twee simpele acties opgelost. Het zal een mix moeten worden van binden en behouden van personeel, anders & efficiënter organiseren van werk en het aantrekken van zowel het (inter)nationale- als het nog onbenutte talent. In-, door- en zijinstroom van arbeidspotentieel moet als een serieuze optie worden overwogen. En het onderwijs zal zoveel mogelijk aan moeten sluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt. De focus van Brainport Development ligt met name bij het bedrijfsleven. Hoe zorgen we ervoor dat zij anders gaan kijken naar de instroom en het behoud van talent? Wat zijn de problemen op de arbeidsmarkt en hoe pakken we deze samen aan? We brengen bedrijven, overheid en onderwijs bij elkaar op soortgelijke issues en zien zo een regionale agenda ontstaan. We beschikken over kennis van financieringsmogelijkheden bij provincie, Rijk of elders en brengen daar het onderwijs en het bedrijfsleven op samen. We zetten in op het DNA van Brainport, het DNA van samenwerken.

We spreken steeds meer en meer over onbenut arbeidspotentieel en de kansen die daar liggen, nu de krapte op de arbeidsmarkt zo groot is. Maar waar bestaat dat onbenut arbeidspotentieel dan uit? Op basis van landelijke cijfers van het UWV, hebben we een infographic opgesteld: