Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close

Gebruiksvoorwaarden aanbieders Platform Techniekaanbod

Doel

 • Het doel van het platform is om onderwijsprofessionals op weg te helpen om op school en in de klas aan de slag gaan met techniek1 en technologie2. Het overzichtelijk in kaart brengen van het techniek- en technologie-gerelateerde aanbod helpt hen om gerichte en bewuste keuzes te maken en kinderen en jongeren zo nog meer in aanraking te brengen met techniek en technologie.

Doelgroep

 • De primaire gebruikers van het platform zijn onderwijsprofessionals (in opleiding) uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO uit de Brainportregio.
 • Het platform is gratis voor alle gebruikers.

Aanbod en aanbieders 3

 • Het platform is uitsluitend bedoeld voor (aanvullend) lesaanbod op het gebied van techniek en technologie voor leerlingen en (toekomstig) onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO uit de Brainportregio.

Account aanmaken

 • Om aanbod te kunnen plaatsen, dient een aanbieder een account aan te maken.
 • Dit account is de persoonlijke beheeromgeving van de aanbieder, vanuit waar aanbod geplaatst, gewijzigd en verwijderd kan worden
 • Per aanbieder is er één account vanaf waar het aanbod wordt geüpload
 • De aanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de accountgegevens
 • Nadat een account is aangemaakt, controleert Brainport Development de ingevulde gegevens. Brainport Development heeft het recht het aangevraagde account te weigeren:
  • Indien het aangevraagde account niet bestaande gegevens bevat
  • Indien het aangevraagde account afkomstig is van een aanbieder waarvan de link met techniek en/of technologie ontbreekt of discutabel is
  • Indien er al een account onder een bepaalde aanbieder bestaat
 • In het geval van het weigeren van een account, neemt Brainport contact op met de aanbieder, om de weigering toe te lichten en eventuele verduidelijkende vragen te stellen
 • Indien een aangevraagd account foutief ingevulde gegevens bevat (taal- en/of spelfouten), neemt Brainport contact op met de aanbieder om dit te laten corrigeren.
 • Ook nadat een account is goedgekeurd, behoudt Brainport Development zich het recht voor te allen tijde een account te verwijderen indien het profiel onjuiste gegevens bevat. Indien dit het geval is, stelt Brainport de aanbieder hierover per mail op de hoogte.

Aanbod toevoegen

 • Het plaatsen van aanbod op het platform is gratis.
 • Een aanbieder kan zelf aanbod toevoegen aan het platform. Er zitten een aantal voorwaarden aan het te plaatsen aanbod:
  • Het aanbod heeft een link met techniek en/of technologie
  • Het aanbod is toegankelijk voor scholen (primair onderwijs, voorgezet onderwijs of MBO) in de Brainportregio
  • Het aanbod is voor leerlingen of voor onderwijsprofessionals (in opleiding) uit het primair, voortgezet onderwijs of het MBO
  • Bij het plaatsen van aanbod dient er een foto te worden toegevoegd die een realistische impressie geeft van het aanbod
  • De te plaatsen content mag niet discriminerend zijn
  • De informatie die geplaatst wordt dient kloppend te zijn
 • Het platform toont aanbod per schooljaar. Hierbij gaan we bij een ‘schooljaar’ uit van een periode van 1 augustus t/m 31 juli.
 • Indien het aanbod niet aan een of meerdere van de voorwaarden voldoet, heeft Brainport het recht om geplaatste informatie te verwijderen. Bij een verwijdering van aanbod wordt er vanuit Brainport contact opgenomen met de aanbieder om dit toe te lichten
 • Indien geplaatst aanbod foutief ingevulde gegevens bevat (taal- en/of spelfouten), neemt Brainport contact op met de aanbieder om dit te laten corrigeren
 • De aanbieder is en blijft te allen tijde eigenaar van het geplaatste aanbod
 • Het aanbod wordt geplaatst voor eigen rekening en risico van de aanbieder en conform de van toepassing zijnde wettelijke regels, zoals bijvoorbeeld de AVG.
 • Brainport Development is nimmer aansprakelijk voor de inhoud en kwaliteit van het geplaatste aanbod.
 • De aanbieder vrijwaart Brainport Development voor alle aanspraken voortvloeiend uit het gebruik van het geplaatste aanbod.

Zichtbaarheid aanbod

 • Indien aanbod plaatsvindt op een specifieke datum of in een bepaalde periode, is het na deze datum/periode niet meer zichtbaar op het platform voor gebruikers, tenzij de gebruiker actief klikt op de schuifbalk ‘toon verlopen aanbod’.
 • Aanbod dat een aanbieder niet verlengd, wordt met ingang van het nieuwe schooljaar (per 1 augustus) automatisch verplaatst naar het archief van de aanbieder. Vanuit het archief kan de aanbieder aanbod altijd her activeren. Aanbod definitief verwijderen is alleen mogelijk vanuit het archief. Aanbod in het archief blijft 5 jaar in het archief opgeslagen. Wanneer aanbod 5 jaar inactief is, wordt het daarna automatisch verwijderd.

Communicatie

 • Met het aanmaken van een account gaat de aanbieder ermee akkoord dat Brainport Development accounthouders per mail of telefonisch kan benaderen.

1 Alles wat mensen hebben gemaakt (stoel, kaas, satelliet, T-shirt) hoort bij techniek. Techniek voorziet in concrete oplossingen voor problemen en voor behoeften die we als mens nodig hebben om te (over)leven. In het basisonderwijs wordt techniek veelal geassocieerd met het leren over typen constructies, verbindingen en overbrenging en het gebruiken van materialen en gereedschappen om iets te maken. (Bron: Technologie vs. techniek - SLO).

2 Technologie kan worden opgevat als 'de wetenschap van techniek' en is gericht op een specifiek doel. Het wordt geassocieerd met het produceren van nieuwe, innovatieve dingen, waarbij kennis uit verschillende wetenschappen wordt gebruikt. Als de benodigde kennis te kort schiet, wordt deze verbeterd en aangepast om het doel te bereiken. Dat leidt tot kennisontwikkeling. (Bron: Technologie vs. techniek - SLO)

3 Een aanbieder kan zijn: een bedrijf, organisatie, school, zzp’er of individu