Sluiten Close icon

Ondernemen & innoveren

Door onze unieke hightech competenties en de krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is Brainport Eindhoven uitgegroeid tot een economische kernregio. Samen realiseren we innovaties voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Arrow icon Ondernemen & Innoveren
Sluiten Close icon

Leren & Werken

Of je hier nu leert, studeert of werkt; Brainport biedt eindeloos veel kansen om te groeien. Jouw succes wordt hierin bepaald door de manier waarop je jouw uitdagingen overwint. Voor ondersteuning kun je hiervoor op verschillende plekken binnen Brainport terecht. Om je kennis te verbreden, nieuwe inzichten op te doen of om gewoon een antwoord op je vraag te krijgen.

Sluiten Close icon
Sluiten Close

Ontdek Brainport

Ondernemen & Innoveren

Leren & Werken

Partnership Brainport Eindhoven & PSV

Sluiten Close
Scroll verder

Aangepaste werkwijze voor RvO-subsidies

Starters International Business (SIB)

 • Alle vouchers: bij een naderende einde looptijd wordt de voucher verlengd met de standaard 6 maanden. Ondernemers hoeven dit niet zelf meer aan te vragen.
 • Missievouchers: ondernemers die al kosten hebben gemaakt voor deelname aan een missie, die vanwege de corona uitbraak is gecanceld, kunnen hun gemaakte kosten declareren onder de missievoucher conform de reguliere richtlijnen (50% vergoeding van kosten).
 • Coachingvouchers: er zijn al lopende coachingstrajecten waarvoor vouchers zijn ingediend/verstrekt, maar het kan zo zijn dat bedrijven die gecoacht worden omvallen door de crisis. Hierdoor kunnen de SIB-coaches ook weer worden getroffen, vaak zijn dit zzp'ers/kleine ondernemingen die al inspanningen hebben verricht. Lopende trajecten worden naar rato van inspanning door de coach vergoed, ook als deze niet volledig zijn afgerond door ondernemingen. Er komen nog steeds aanvragen voor coachingsvouchers binnen. In plaats van face-to-face coaching, kiest men voor coaching middels video conferencing.

DHI-subsidieregeling

Ook voor DHI (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten) worden nog steeds nieuwe quickscans verstuurd, terwijl het vaak nog onzeker is hoe het project verder zal gaan en wat de impact is. RvO vreest uitstel of afstel. Daarom gelden onderstaande maatregelen:

 • RvO gaat maximaal pragmatisch en coulant om met vertragingen of wijzigingsverzoeken bij lopende projecten; wel binnen redelijke kaders en op basis van een korte onderbouwing door de ondernemer.
 • Bij terugvorderingen van te veel betaalde subsidie (einde project of in geval van afstel) ook maximale coulance (betalingsregeling). Hiervoor is een algemene RvO-lijn over het ‘niet nakomen subsidieverplichtingen’ van belang en in de maak. Vanuit RvO mag maximale snelheid bij de afhandeling van dergelijke verzoeken worden verwacht.
 • Bij nieuwe aanvragen gaat RvO in gesprek met ondernemers. Samen wordt bekeken wat een logische en reële start van een project is, inclusief bevoorschotting, dus op basis van maatwerk. Insteek is om de DHI zo goed en zo snel mogelijk te laten verlopen. Het beginnen met uitbetaling van voorschotten is gekoppeld aan de start van het betreffende project.

Partners for International Business (PIB)

De PIB-programma’s zijn meerjarige programma’s die opgebouwd zijn uit verschillende activiteiten zoals missies, bijeenkomsten en K2K/G2G activiteiten. Deze activiteiten liggen op dit moment stil. Op de korte termijn verwachten we geen grote impact op de lopende projecten. Onderstaande situaties kunnen zich voordoen, waarvoor maatregelen worden voorgesteld:

 • Minder activiteiten mogelijk door beperkte resterende looptijd PIB; er zal coulance worden gehanteerd voor de looptijd van de programma’s. Indien nodig en in overleg met betrokken stakeholders kan het programma worden verlengd.
 • Uitgangspunt is budgetneutrale verlenging. In sommige programma’s kan dit betekenen dat er in geval van verlenging aanvullend budget is voor inzet van een lokale liaison (door de post ingehuurde consultant). Dit wordt per project bekeken.
 • Reeds ingekochte opdrachten/inbestedingen in het kader van K2K zullen conform inkoopvoorwaarden worden uitgesteld of geannuleerd.
 • Bedrijven willen stoppen met PIB; het kan zijn dat bedrijven zelf ervoor kiezen om uit een PIB te stappen vanwege financiële problemen (faillissement), andere prioriteiten na de coronacrisis, of veranderende kansen doelmarkt. Voor bedrijven is het altijd mogelijk om uit een PIB te stappen met in achtneming van de opzegtermijn. Bij het wegvallen van bedrijven krijgen de overgebleven bedrijven extra tijd om nieuwe partners te zoeken zodat het minimum aantal deelnemers per PIB gehandhaafd kan blijven.
 • Coördinator (private penvoerder) wil stoppen met PIB in verband met teruglopende inkomsten als gevolg van inslinken PIB cluster; allereerst zal een oplossing worden gezocht door de private partijen. Dit kan in de vorm van een andere coördinator of een extra bijdrage vanuit andere partijen. Indien nodig en wenselijk gezien de potentie van het PIB programma en de maatschappelijke impact, kan RvO overwegen de coördinator tegemoet te komen in kosten onder duidelijke voorwaarden.

DGGF en DTIF

Over de aanpassingen van het financieringsinstrumentarium waaronder DTIF/DGGF volgt separate berichtgeving.

Oranje Handelsmissie Fonds (OHMF)

 • De huidige winnaars van het OHMF hebben vanwege de coronacrisis onvoldoende gebruik kunnen maken van het beschikbare prijzenpakket. Daarom wordt de periode om gebruik te maken van de prijzen bij RvO met één jaar verlengd. Met de brede stuurgroep OHMF vindt nog overleg plaats over verlenging van het gehele prijzenpakket.

Missies, beurzen en evenementen

Alle missies, beurzen en andere evenementen in april en mei worden afgelast of uitgesteld. Tot 6 april communiceert RvO niet over missies, beurzen en evenementen die later in het jaar plaatsvinden. In de week vóór 6 april wordt een besluit genomen over deze activiteiten in de daaropvolgende maanden. Zolang het reisadvies van Buitenlandse Zaken is dat wereldwijd alleen gereisd wordt als het noodzakelijk is (oranje) worden er geen missies, beurzen of andere evenementen georganiseerd.

De volgende consequenties gelden:

Besluit tot annuleren door

Consequenties

Deelnemer

Opdrachtnemer

Subsidie-aanvrager

RvO (redenen: code rood/oranje, ontvangend land haakt af, gebrek aan belangstelling Nederlandse bedrijfsleven)

 

1. betaalt geen deelnemersbijdrage

2. betaalt eigen reis- en verblijfkosten*

ontvangt vergoeding voor daadwerkelijk gemaakt kosten

n.v.t.

Subsidie-aanvrager (redenen: vakbeurs gaat niet door, gebrek aan belangstelling Nederlandse bedrijfsleven, in overleg met RvO)

 

n.v.t.

n.v.t.

subsidie wordt vastgesteld op basis van de reeds  daadwerkelijke gemaakte kosten.

 

Individueel bedrijf op basis van eigen beleid

1. betaalt deelnemersbijdrage

2. betaalt eigen reis- en verblijfkosten*

n.v.t.

n.v.t.

*conform deelnemersvoorwaarden

Voor beurzen die door de topsectoren bij RvO zijn aangemeld in het kader van het Strategisch Beurzen Programma, maar waarvoor de subsidieaanvraag nog volledig moet worden gemaakt en waarvan de beurzen plaatsvinden in inmiddels oranje en rode landen zal per geval, in overleg met Buitenlandse Zaken, worden beoordeeld of de subsidie alsnog verleend wordt tot het niveau van de gemaakte kosten.

Bij uitstel van een beurs welke is toegezegd in het kader van het Strategisch Beurzen Programma zal budget beschikbaar blijven, ook over de jaargrens heen. Bij afstel van een beurs (bijvoorbeeld in het geval van de Hannover Messe) vervalt het budget voor 2020 en wordt de beurs, indien opnieuw georganiseerd in 2021, meegenomen in de afweging van prioriteitstelling in de programmering van 2021.